Chính sách gửi bài

Về chính sách

  • Tác giả có quyền tác giả theo Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và quy định của các tổ chức quốc tế khác về quyền tác giả mà Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là thành viên. Nếu tác giả xuất bản bài báo đã được Tạp chí phản biện, biên tập, xuất bản dưới một ấn phẩm khác thì phải được sự cho phép của Tạp chí.
  • Tác giả bài viết là cá nhân hoặc tập thể tác giả, tức bao gồm nhiều cá nhân đứng tên người viết bài viết (sau đây gọi chung là tác giả). Tác giả bài viết phải là người thực sự tham gia, có đóng góp hình thành bài viết.
  • Việc sắp xếp thứ tự tác giả được liệt kê trên bài viết là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tạp chí để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập và xuất bản bài viết là tác giả bất kì. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm kiểm tra danh sách tên tác giả và thứ tự tên tác giả trong danh sách trước khi nộp bản thảo bài viết cho Tạp chí. Việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài viết (nếu có) phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhóm tác giả, được sự đồng ý của Tổng Biên tập và được thực hiện theo quy định của Tạp chí.
  • Tác giả liên hệ bài viết đại diện nhóm tác giả công bố bất kì lợi ích tài chính và/hoặc phi tài chính cạnh tranh nào có khả năng tác động đến công trình nghiên cứu.
  • Bài viết gửi xuất bản ở Tạp chí phải tuân thủ các quy định về trích dẫn, tài liệu tham khảo, nguồn dữ liệu, tuân thủ quy định các điều kiện về tính tương đồng, trùng lắp theo quy định mà Tạp chí đã công bố. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, bản quyền sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh được sử dụng trong bài viết. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bài viết phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận.
  • Tác giả cung cấp đầy đủ thông tin trong Phiếu thỏa thuận bản quyền và xác nhận đóng góp của tác giả và gửi kèm bản thảo bài báo trong lần gửi đầu tiên.

Quy trình gửi bài

  • Bài viết được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word hoặc Latex, trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: Exactly =16 pt, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2,0 cm. Các công trình nghiên cứu từ 08 đến 15 trang; các bài tổng quan từ 12 đến 25 trang. Tác giả download bài báo mẫu tại http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/mau_bai_bao.
  • Tác giả gửi bài viết trên hệ thống gửi bài trực tuyến của Tạp chí. Tạp chí không nhận bài gửi qua e-mail. Tác giả gửi bài trực tuyến tại địa chỉ: http://journal.tvu.edu.vn.
  • Bài báo in trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh sẽ được công bố toàn văn trên website: http://journal.tvu.edu.vn.