Thể lệ gửi bài

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu nguyên bản, bài viết tổng quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của các tác giả trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: khoa học công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, xã hội, giáo dục, y học, môi trường, văn hóa, văn học, nghệ thuật.
2. Tác giả gửi bài viết chưa được xuất bản hoặc không đang được xem xét xuất bản bởi các tạp chí khác.
3. Bài viết gửi đăng phải tuân thủ theo đúng quy định của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh và được hướng dẫn chi tiết tại website: http://journal.tvu.edu.vn, http://journal.tvu.edu.vn/vi/.
4. Bài viết được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: Exactly =16 pt, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2,0 cm. Các bài nghiên cứu có độ dài từ 08 đến 12 trang; các bài tổng quan từ 12 đến 25 trang.
5. Bài báo in trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh sẽ được công bố toàn văn trên website: http://journal.tvu.edu.vn, http://journal.tvu.edu.vn/vi/.
6. Tác giả gửi bài viết trên hệ thống gửi bài trực tuyến tại địa chỉ: http://journal.tvu.edu.vn. Tạp chí không nhận bài gửi qua e-mail.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI:

Tòa soạn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3855 246 (187)

E-mail: tvujs@tvu.edu.vn, banbientaptckh@tvu.edu.vn

Website: http://journal.tvu.edu.vn, http://journal.tvu.edu.vn/vi/