Số cũ

Số 38 - 6.2020 Phát hành tháng: 05.2020

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 38 - 3.2020

Số 37 - 3.2020 Phát hành tháng: 03.2020

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 37 - 3.2020

Số 36 - 12.2019 Phát hành tháng: 12.2019

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 36 - 12.2019

Số 35 - 9.2019 Phát hành tháng: 02.2020

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 35 - 9.2019

Số 34 - 6.2019 Phát hành tháng: 10.2019

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 34 - 6.2019

Số 33 - 3.2019 Phát hành tháng: 03.2019

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 33, Tháng 3.2019

Số 32 - 12.2018 Phát hành tháng: 12.2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 32, Tháng 12.2018

Số 31 - 09.2018 Phát hành tháng: 01.2019

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 31, Tháng 09.2018

Số 30 - 06.2018 Phát hành tháng: 06.2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 30, Tháng 06.2018

Số 29 - 03.2018 Phát hành tháng: 03.2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 29, Tháng 03.2018

Số 28 - 12.2017 Phát hành tháng: 12.2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 28, Tháng 12.2017

Số 27 - 9.2017 Phát hành tháng: 09.2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 27, Tháng 9.2017

Số 26 - 6.2017 Phát hành tháng: 06.2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 26, Tháng 6.2017

Số 25 - 3.2017 Phát hành tháng: 03.2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 25, Tháng 3.2017

Số 24 - 12.2016 Phát hành tháng: 12.2016

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 24, Tháng 12.2016

Số 23 - 9.2016 Phát hành tháng: 09.2016

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 23, Tháng 9.2016

Số 22 - 6.2016 Phát hành tháng: 06.2016

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 22, Tháng 6.2016

Số 21 - 3.2016 Phát hành tháng: 03.2016

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 21, Tháng 3.2016

Số 20 - 12.2015 Phát hành tháng: 12.2015

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 20, Tháng 12.2015

Số 19 - 9.2015 Phát hành tháng: 09.2015

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 19, Tháng 9.2015