Thông báo

Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 << Xem thêm 

THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2024 << Tải xuống >>