Lịch xuất bản

Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh xuất bản định kì 4 số/năm. Mỗi quý, Tạp chí sẽ xuất bản định kì một số vào các tháng cuối cùng của mỗi quý (số 1: tháng 3; số 2: tháng 6; số 3: tháng 9 và số 4: tháng 12). Tuy nhiên, các bài báo đã được chấp nhận xuất bản có thể được xuất bản trực tuyến ngay sau khi hoàn thành quy trình bình duyệt và biên tập (Thông tin chi tiết về quy trình xuất bản tại https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/quy_trinh_xuat_ban).