Tài chính

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TVUJS) xuất bản tất cả bài báo trên hệ thống truy cập mở, độc giả truy cập hoặc tải miễn phí bài viết đã được công bố tại webiste của Tạp chí: http://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/issue/archive, http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/issue/archive.

Tạp chí không thu bất kì khoản phí nào đối với bài viết tiếng Anh gửi đăng thuộc tất cả lĩnh vực; thu phí phản biện 1.000.000đ/bài đối với bài viết tiếng Việt gửi đăng thuộc các ngành/liên ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình.

Phản biện và Biên tập viên tham gia quy trình bình duyệt bài viết được hưởng thù lao theo chính sách tài chính của Trường Đại học Trà Vinh.