Quy trình xuất bản

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh thực hiện quy trình xuất bản bài báo khoa học trên hệ thống bình duyệt trực tuyến theo sơ đồ chi tiết như sau: