Biên tập – Duyệt đăng – Xuất bản

  • Tạp chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
  • Tạp chí có quyền công bố, xuất bản bài viết của tác giả gửi đến Tạp chí trên các ấn phẩm của Tạp chí. Các bài viết được gửi đến Tạp chí đều phải được đánh giá một cách công bằng, khách quan, nghiêm túc dựa trên nội dung của bài viết, tránh tình trạng phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nơi công tác, học hàm, học vị… Các bài viết đều được gửi, sơ duyệt, phản biện, biên tập, duyệt đăng thông qua hệ thống bình duyệt trực tuyến của Tạp chí để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Tạp chí tuân thủ nghiêm ngặt chính sách độc lập trong sơ duyệt, phản biện, biên tập, xuất bản; không bị chi phối bởi bất kì thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc nhà tài trợ quảng cáo (nếu có).
  • Trách nhiệm của Biên tập viên:

+ Quyết định xuất bản: Biên tập viên chịu trách nhiệm độc lập trong việc quyết định bản thảo nào được gửi cho Tổng Biên tập Tạp chí xem xét xuất bản. Biên tập viên phải tuân thủ các chính sách của Tạp chí và bị ràng buộc bởi các yêu cầu pháp lí liên quan đến các vấn đề như vi phạm bản quyền và đạo văn cũng như các vấn đề chính trị của nội dung bài báo.

+ Về quá trình bình duyệt: Biên tập viên cần đảm bảo rằng quá trình bình duyệt đồng đẳng được hiểu là công bằng, không thiên vị và kịp thời. Bản thảo nghiên cứu phải được gửi đến ít nhất 02 người phản biện độc lập. Người phản biện phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực liên quan và tuân theo thông lệ, tránh lựa chọn người đánh giá gian lận.

+ Tính bảo mật: Biên tập viên phải bảo vệ tính bí mật của tất cả các tài liệu gửi cho Tạp chí và mọi thông tin liên lạc với người phản biện.

+ Tính công bằng: Các chính sách biên tập của Tạp chí khuyến khích sự minh bạch và báo cáo đầy đủ, trung thực và Biên tập viên cần đảm bảo rằng những người bình duyệt và tác giả hiểu rõ ràng về những gì họ mong đợi.

+ Tuyên bố lợi ích: Mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn của Biên tập viên phải được thông báo cho Tạp chí, sau đó được cập nhật nếu và khi có xung đột mới phát sinh. Biên tập viên không được tham gia vào các quyết định về các bản thảo do chính họ viết, do các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp viết hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà biên tập viên quan tâm.

  • Tạp chí cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Tạp chí cam kết chỉ sử dụng các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) cung cấp cho Tạp chí vào các mục đích đã được tuyên bố. Tạp chí sẽ không cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kì mục đích nào khác trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
  • Tạp chí sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra sự trùng lắp, sao chép trong tất cả bài viết gửi cộng tác trên hệ thống trực tuyến trước khi thực hiện bước sơ duyệt. Tạp chí tuân thủ các quy định về đạo văn các sản phẩm học thuật được ban hành bởi Trường Đại học Trà Vinh.