Đạo đức xuất bản

1. Đối với tác giả

 • Tác giả gửi bài viết chưa được xuất bản hoặc không đang được xem xét xuất bản bởi các tạp chí, kỉ yếu khoa học, các ấn phẩm khác đã được xuất bản ở dạng tóm tắt hay toàn văn, dưới dạng bản in hay bản điện tử. Đồng thời, tác giả không gửi bài viết đến tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định không được xét duyệt xuất bản của Tạp chí.
 • Đối với các công trình nghiên cứu liên quan tới hóa chất, quy trình, thiết bị nguy hại, tác giả cần tuyên bố rõ ràng trong bài viết về việc tuân thủ đúng các thủ tục của pháp luật Việt Nam, hướng dẫn của các tổ chức quốc tế có liên quan.
 • Trường hợp đối tượng nghiên cứu là động vật (không phải là con người), nghiên cứu phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy trình chăm sóc và sử dụng động vật (không phải là con người) trong phòng thí nghiệm; trường hợp đối tượng nghiên cứu là con người, nghiên cứu phải được thực hiện theo Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế. Ngoài ra, tác giả cũng cần phải đảm bảo rằng công trình nghiên cứu trên con người, động vật (không phải là con người) phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và quy ước quốc tế mà Việt Nam đã công nhận.Nếu nghiên cứu đã được cho phép miễn trừ yêu cầu phê duyệt về mặt đạo đức, các chi tiết miễn trừ phải được đưa vào bài viết. Việc thử nghiệm này cũng cần phải được chủ thể đồng thuận thực hiện. Các quyền riêng tư, bảo mật cá nhân (thông tin cá nhân, hình ảnh, bệnh án...), nếu được sử dụng trong bài viết, phải được chủ thể cho phép sử dụng. Các biện pháp hợp lí phải được thực hiện để bảo vệ sự ẩn danh của đối tượng tham gia. Bài viết phải bao gồm một tuyên bố xác định tổ chức và/hoặc ủy ban cấp phép phê duyệt các thử nghiệm, bao gồm mọi chi tiết liên quan.
 • Nội dung bài viết cần thể hiện tinh thần tôn trọng đồng nghiệp (respect for colleagues), trách nhiệm xã hội (social responsibility); tuyệt đối không phân biệt đối xử (nondiscrimination) về giới tính, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc các yếu tố khác không liên quan đến thẩm quyền khoa học cho phép.
 • Chính sách về bảo mật thông tin: Tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, nội dung phản biện, biên tập do Tạp chí chuyển cho tác giả. Tác giả cần có hình thức bảo mật về truyền thông, các sản phẩm hay sự tài trợ, cân nhắc kĩ xem có được công bố kết quả nghiên cứu hay không, các bản ghi âm phỏng vấn, bảo đảm bí mật cho người tham gia nghiên cứu, bí mật thương mại hoặc quân đội, bí mật về đặc điểm cá nhân, tình trạng bệnh tật của người tham gia nghiên cứu.
 • Đạo văn là một lỗi rất nghiêm trọng về tiêu chuẩn đạo đức khoa học. Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả các sản phẩm học thuật về các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác vào các sản phẩm của mình mà không có những chỉ dẫn/thừa nhận từ tác giả của những nội dung đã sử dụng. Đạo văn được thực hiện dưới nhiều hình thức:
  • Sao chép một lượng nhất định tác phẩm của người khác mà không trích dẫn nguồn cụ thể.
  • Sao chép quá nhiều công trình nghiên cứu của người khác (mặc dù có trích dẫn nguồn) để hình thành nên công trình của bản thân.
  • Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn công bố công trình của người khác.
  • Trình bày lại ý tưởng của người khác dưới cách hành văn cá nhân.
  • Ngoài ra, việc sử dụng các phần quan trọng của những sản phẩm học thuật do chính tác giả đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới mà bản thân là tác giả hoặc đồng tác giả nhưng không ghi rõ nguồn, gọi là “đạo văn chính mình” (bao gồm việc xuất bản một bài báo giống hệt nhau trên nhiều tạp chí, hoặc thêm một lượng nhỏ dữ liệu mới vào một bài báo đã xuất bản trước đó).
  • Trích dẫn tác phẩm của người khác hoặc của chính mình đã công bố để hình thành bài báo của tác giả có tỉ lệ trùng lắp từ 25% trở lên, dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn.

2. Đối với Tạp chí

 • Tạp chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 • Tạp chí có quyền công bố, xuất bản bài viết của tác giả gửi đến Tạp chí trên các ấn phẩm của Tạp chí. Các bài viết được gửi đến Tạp chí đều phải được đánh giá một cách công bằng, khách quan, nghiêm túc dựa trên nội dung của bài viết, tránh tình trạng phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nơi công tác, học hàm, học vị… Các bài viết đều được gửi sơ duyệt, phản biện, biên tập, duyệt đăng thông qua hệ thống bình duyệt trực tuyến của Tạp chí để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Tạp chí tuân thủ nghiêm ngặt chính sách độc lập trong sơ duyệt, phản biện, biên tập, xuất bản; không bị chi phối bởi bất kì thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc nhà tài trợ quảng cáo (nếu có).
 • Tạp chí tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ của các tổ chức quốc tế mà Tạp chí là thành viên, cũng như tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam.
 • Tạp chí cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Tạp chí cam kết chỉ sử dụng các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) cung cấp cho Tạp chí vào các mục đích đã được tuyên bố. Tạp chí sẽ không cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kì mục đích nào khác trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Tạp chí sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra sự trùng lắp của các bản thảo bài báo và để phòng chống đạo văn. Tất cả các bản thảo bài báo khi gửi đếp Tạp chí đều được kiểm tra trùng lắp trước khi tiến hành quy trình bình duyệt, xuất bản. Tạp chí chỉ tiến hành bình duyệt, xuất bản khi bài báo có tỉ lệ trùng lắp dưới 25%.

3. Xử lí vi phạm

 • Sau khi bài viết đã qua khâu sơ duyệt, đang trong quá trình phản biện, biên tập, duyệt đăng, duyệt xuất bản, nếu chính bản thân tác giả, thành viên trong tập thể tác giả phát hiện ra bất kì sự vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ, xung đột về lợi ích, xung đột về vai trò sự đóng góp của các tác giả, xung đột về chính sách khác của Tạp chí, thì cần phải thông báo đến Tạp chí và kèm theo các minh chứng vi phạm. Tạp chí sẽ xem xét và có kết luận về việc rút hoặc hủy bài viết, không tiếp tục các khâu khác theo các quy trình của Tạp chí và thông báo đến tác giả liên lạc.
 • Trong trường hợp bài báo có kết luận vi phạm, bài viết sẽ bị rút khỏi cơ sở dữ liệu của Tạp chí. Tạp chí sẽ thông báo đến tác giả, công bố trên trang thông tin điện tử của Tạp chí và nêu lí do vi phạm các chính sách của Tạp chí.
 • Đối với các bài viết không được chủ động phát hiện vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ, xung đột về lợi ích, xung đột về vai trò sự đóng góp của các tác giả, xung đột về chính sách khác, Tạp chí sẽ xem xét, có kết luận vi phạm và có hình thức xử lí vi phạm tương ứng: yêu cầu tác giả sửa chữa, điều chỉnh bài viết, hủy bài, xóa bài và thông báo trên trang thông tin điện tử của Tạp chí; không tiếp nhận bài gửi đăng của tác giả có bài vi phạm từ 01-03 năm hoặc có các hình thức xử lí khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.