TỈ LỆ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH ĐÚNG VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Nhân Thạch Cao Trường Đại học Trà Vinh
  • Khoa Nguyễn Đăng sinh viên ngành YTCC Trường Đại học Trà Vinh
  • Hà Trần Hải Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.145

Tóm tắt

 Nghiên cứu xác định tỉ lệ kiến thức, thái độ, thực hành đúng về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt
ngang trên 206 bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 28,2% đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng về bệnh tăng huyết áp, 98,1% đối tượng có thái độ đúng về bệnh tăng huyết áp và 45,6% đối tượng thực hành đúng về bệnh tăng huyết áp. Kết quả nghiên cứu cho thấy
tỉ lệ bệnh nhân có kiến thức và thực hành đúng về tăng huyết áp chưa cao. Tuy nhiên, tỉ lệ bệnh nhân có thái độ đúng về tăng huyết áp lại chiếm tỉ lệ rất cao. Điều này cho thấy các cơ quan truyền thông cần có những can thiệp hữu hiệu hơn để nâng cao kiến thức và kĩ năng thực hành trong bệnh lí tăng huyết áp cho người dân.  

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Thạch Cao N, Nguyễn Đăng K, Trần Hải H. TỈ LỆ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH ĐÚNG VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 26 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/145