ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU NGÀNH DƯỠNG SAU KHOÁ HỌC THỰC HÀNH MÔ PHỎNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Hieu Lam Tai Hoang Trường Đại học Trà Vinh
  • Giang Ngo Le Hoang
  • Ngan Nguyen Thi Tuyet

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.156

Tóm tắt

 Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự hài lòng của sinh viên ngành Điều dưỡng sau khoá học thực hành mô phỏng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2022. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 166 sinh viên được
lựa chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy 78,7% sinh viên rất hài lòng về việc học thực hành mô phỏng, 18,6% sinh viên hài lòng và chỉ có 2,7% sinh viên không hài lòng. Điểm trung bình hài lòng nói chung là 4,13. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố cơ sở vật chất (72,9%), giảng viên (89,9%), nhận thức của sinh viên (86,7%), thời gian học thực hành mô phỏng (78,9%) và phân nhóm thực hành (86,2%) đều có liên quan đến sự hài lòng của sinh viên và tác động cùng chiều đến sự hài lòng của sinh viên. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác nhau giữa các yếu tố đến mức độ hài lòng của sinh viên học thực hành mô phỏng. Kết quả nghiên cứu cung cấp các dữ liệu hữu ích, góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng dạy học với phương pháp thực hành mô phỏng của Trường Đại học Trà Vinh nói riêng cũng như các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Điều dưỡng nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Lam Tai Hoang H, Ngo Le Hoang G, Nguyen Thi Tuyet N. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU NGÀNH DƯỠNG SAU KHOÁ HỌC THỰC HÀNH MÔ PHỎNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/156