TỈ LỆ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN XÉT NGHIỆM HƠI THỞ VỚI URÊ GẮN 14C TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Vân Nguyễn Thị Kim Trường Đại học Trà Vinh
  • Tảo Nguyễn Thị Nhật Trường Đại học Trà Vinh
  • Như Nguyễn Thị Huỳnh Trường Đại học Trà Vinh
  • Huy Tiên Đức Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.143

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả tỉ lệ nhiễm Helicobacter pylori (HP) ở các bệnh nhân có thực hiện xét nghiệm hơi thở gắn urê 14C tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh và mối liên quan giữa nhiễm HP với các yếu tố: giới tính, tuổi và nơi cư trú của bệnh nhân. Thiết kế nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, thực hiện khảo sát trên 508 bệnh nhân xét nghiệm hơi thở gắn urê 14C tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ nhiễm HP chung trên bệnh nhân thực hiện xét nghiệm hơi thở với urê gắn 14C tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh là 29,9%. Tỉ lệ nhiễm HP ở nam cao hơn nữ, không có mối liên hệ giữa nhiễm HP với giới tính (p = 0,803). Tỉ lệ nhiễm HP cao nhất ở nhóm tuổi > 60, không tìm thấy mối liên quan giữa tỉ lệ nhiễm với các nhóm tuổi (p = 0,702). Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan giữa nhiễm HP với nơi cư trú (p = 0,760)

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Thị Kim V, Nguyễn Thị Nhật T, Nguyễn Thị Huỳnh N, Tiên Đức H. TỈ LỆ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN XÉT NGHIỆM HƠI THỞ VỚI URÊ GẮN 14C TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 26 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/143