Truy cập

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TVUJS) vận hành hệ thống truy cập mở, cho phép độc giả truy cập tự do các ấn phẩm đã xuất bản của Tạp chí. Độc giả có thể xem, tải, chia sẻ các bài báo đã được xuất bản với mục đích hợp pháp và phi thương mại có trích nguồn rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).