Thông báo

Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 << Xem thêm >>

THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2023 << Tải xuống >>