Mục đích - Phạm vi

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (p-ISSN: 2815 – 6072, e-ISSN: 2815 – 6080) xuất bản định kì 04 số/năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh; giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu, công trình tổng quan thuộc các lĩnh vực: khoa học công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, xã hội, giáo dục, y học, môi trường, văn hóa, văn học, nghệ thuật.


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TCKH TVU) được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình thuộc các ngành, liên ngành: Kinh tế (0-0,25), Văn học (0-0,5), Văn hóa – Nghệ thuật (0-0,5), Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản (0-0,5). Mỗi bài báo xuất bản trên TCKH TVU (bản in và bản điện tử) đều có gán mã số định danh quốc tế DOI và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc tế: Google Scholar, Crossref, BASE, WorldCat, ResearchGate.


Bài viết gửi đăng TCKH TVU sẽ được đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, khách quan bởi các nhà khoa học có uy tín, được biên tập đúng chuẩn quốc tế về trích dẫn và trình bày bài báo khoa học trước khi đăng. TCKH TVU cam kết thực hiện quy trình phản biện minh bạch, đúng thời gian và xác nhận đăng bài trong thời hạn quy định (xem thêm ở mục Quy trình).