Gửi bài

Trước khi gửi bài viết trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, Tác giả vui lòng kiểm tra các thông tin sau:

BẢNG CHECKLIST TRƯỚC KHI GỬI BÀI VIẾT TRÊN HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

 • Bản thảo bài báo là công trình nghiên cứu nguyên bản và KHÔNG được xem xét xuất bản bởi một tạp chí khác.
 • Bản thảo bài báo được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; ngôn ngữ trình bày phù hợp với văn phong khoa học và các quy định chính tả của mỗi ngôn ngữ.
 • Bản thảo bài báo thuộc một trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, xã hội, giáo dục, y học, môi trường, văn hóa, văn học, nghệ thuật.
 • Bản thảo bài báo tuân thủ các quy định và chính sách của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh
 • Tác giả cung cấp đầy đủ thông tin tại Phiếu thỏa thuận bản quyền và xác nhận đóng góp của tác giả.

2. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN THẢO

2.1. Tiêu đề

 • Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác
 • Phù hợp với đối tượng, nội dung, phạm vi nghiên cứu

2.2. Tóm tắt và từ khóa

 • Tóm tắt không quá 250 từ, mô tả ngắn gọn mục đích, phương pháp, kết quả và ý nghĩa của nghiên cứu
 • Từ khóa gồm 03 – 06 từ/cụm từ được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái

2.3. Đặt vấn đề/Mở đầu/Giới thiệu

 • Giới thiệu bối cảnh và tầm quan trọng của nghiên cứu
 • Xác định rõ mục tiêu, vấn đề hoặc câu hỏi nghiên cứu
 • Trình bày cụ thể đối tượng, phạm vi và cấu trúc của nghiên cứu

2.4. Tổng quan nghiên cứu

 • Khái lược những công trình khoa học quan trọng có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
 • Đánh giá hiện trạng vấn đề nghiên cứu, xác định được thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực nghiên cứu cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện
 • Thể hiện được đóng góp mới đối với khoảng trống nghiên cứu trong cùng lĩnh vực cũng như sự phát triển khoa học nói chung

2.5. Phương pháp nghiên cứu

 • Mô tả rõ ràng, chính xác các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu
 • Trình bày cụ thể các bước/quy trình/mô hình nghiên cứu
 • Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng có tính quyết định đến quá trình thực hiện nghiên cứu
 • Xác định tính phù hợp với chính sách đạo đức nghiên cứu của Tạp chí

2.6. Kết quả và Thảo luận

 • Trình bày những kết quả/phát hiện của nghiên cứu một cách logic và khoa học
 • Diễn giải ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu chính, quan trọng
 • Thảo luận, so sánh với kết quả của các nghiên cứu đã đề cập trong mục Tổng quan
 • Khai thác sâu những phát hiện mới của nghiên cứu và làm rõ tính ứng dụng về mặt lí thuyết/thực nghiệm của kết quả nghiên cứu

2.7. Kết luận

 • Tổng lược kết quả nghiên cứu và nhấn mạnh ý nghĩa khoa học của nghiên cứu
 • Trình bày những kết luận chính và các đề xuất/khuyến nghị
 • Nhấn mạnh khả năng ứng dụng trong thực tiễn của kết quả nghiên cứu
 • Nêu ra những hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

2.8. Bảng biểu và hình ảnh

 • Thể hiện cụ thể, chính xác các dữ liệu/số liệu để làm rõ kết quả nghiên cứu
 • Trích nguồn tham khảo đầy đủ và chính xác
 • Trình bày, chú thích phù hợp quy định của Tạp chí

2.9. Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

 • Nội dung nghiên cứu được dẫn nguồn đầy đủ và chính xác
 • Tài liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo có tính nhất quán
 • Trích dẫn và trích lập danh mục tài liệu tham khảo phù hợp quy định của Tạp chí

>> Quý Tác giả vui lòng gửi bài tại đây: Gửi bài

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh trân trọng cảm ơn Quý Tác giả đã gửi bài cộng tác.