NGHIÊN CỨU NÂNG CAO SỰ PHÂN BỐ ĐỀU CỦA VẬN TỐC DÒNG KHÍ TRONG THIẾT BỊ LẮNG BỤI TĨNH ĐIỆN BẰNG MÔ PHỎNG CFD

Các tác giả

  • Dương Ngọc Bích
  • Trương Văn Mến
  • Lê Thanh Quang
  • Phan Tấn Tài
  • Trương Văn Lương

Từ khóa:

lọc bụi tĩnh điện, mô phỏng CFD, phân bố vận tốc

Tóm tắt

Do những ưu điểm vượt trội nên thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP) được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như
nhiệt điện, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất, phân bón. Một trong những thông số quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất lọc bụi của các thiết bị ESP là tốc độ và sự phân bố vận tốc dòng khí trong buồng lắng. Bài báo trình bày kết quả ban đầu về nghiên cứu nâng cao sự phân bố đồng đều của vận tốc dòng khí trong buồng lắng của thiết bị ESP thông qua mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics). Kết quả mô phỏng CFD cho thấy, việc bố trí tấm phân tán dòng khí ở tại cửa vào buồng lắng sẽ giúp cho vận tốc dòng khí phân bố đồng đều hơn và hướng đi dòng khí ổn định hơn. Hơn nữa, tấm phân tán cũng giúp dòng khí chuyển động ổn định hơn ở các lưu lượng khác nhau và kích thước của các lỗ phân tán nhỏ sẽ giúp cải thiện tốt hơn sự phân bố vận tốc và hướng dòng chảy. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề cho việc thiết kế tối ưu hệ thống ESP nhằm đạt hiệu suất lọc bụi cao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Duong NB, Truong VM, Le TQ, Phan TT, Truong VL. NGHIÊN CỨU NÂNG CAO SỰ PHÂN BỐ ĐỀU CỦA VẬN TỐC DÒNG KHÍ TRONG THIẾT BỊ LẮNG BỤI TĨNH ĐIỆN BẰNG MÔ PHỎNG CFD. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 30 Tháng Sáu 2022];1(42):94-101. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/23