BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA PHẬT TỬ KHMER NAM BỘ Ở TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 1986 – 2015

Các tác giả

  • Phạm Tiết Khánh

Từ khóa:

biến đổi trong sinh hoạt tôn giáo, Phật tử Khmer Nam Bộ, tỉnh Sóc Trăng

Tóm tắt

Bài viết nhận diện những biến đổi trong sinh hoạt của Phật tử Khmer Nam Bộ ở tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1986 – 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi để thu thập số liệu sơ cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sinh hoạt tôn giáo của
Phật tử Khmer Nam Bộ của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1986 – 2015 có nhiều biến đổi. Đó là những biến đổi trong cơ cấu nghề nghiệp, nhóm tuổi, số lượng tu sĩ, chức sắc, sinh hoạt của các tu sĩ. Những biến đổi này phản ánh sự biến đổi trong quan niệm của Phật tử Khmer Nam Bộ, sự thay đổi của điều kiện kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1986 – 2015.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Pham TK. BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA PHẬT TỬ KHMER NAM BỘ Ở TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 1986 – 2015. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 30 Tháng Sáu 2022];1(42):61-7. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/19