CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Các tác giả

  • Kiên Hiệp Vinh
  • Lê Thành Lân

Từ khóa:

bộ phận một cửa, sự hài lòng của người dân, thị xã Duyên Hải

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với Bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu dựa trên số liệu khảo sát 180 người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. Các phương pháp sử dụng để phân tích bao gồm: phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sáu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với Bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đó là cơ sở vật chất, quy trình thủ tục, năng lực cán bộ, công chức, thái độ phục vụ, chi phí và thời gian, xử lí thông tin phản hồi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Kien HV, Le T lan. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 30 Tháng Sáu 2022];1(42):28-36. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/18