SỰ HỖ TRỢ XÃ HỘI, SỰ CĂNG THẲNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Hồ Mỹ Dung
  • Nguyễn Thị Phương Uyên

Từ khóa:

sinh viên năm nhất, sự căng thẳng, sự hài lòng cuộc sống, sự hỗ trợ xã hội, Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối quan hệ giữa sự hỗ trợ xã hội, sự căng thẳng và sự hài lòng cuộc sống của sinh viên đại học năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn là nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định
lượng chính thức. Với phương pháp chọn mẫu thuận tiện, chúng tôi thu về 599 phiếu khảo sát hợp lệ. Phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng. Kết quả cho thấy (1) các thành phần của sự hỗ trợ xã hội đều ảnh hưởng đến sự căng thẳng; (2) sự hỗ trợ của giảng viên và gia đình có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng; (3) sự căng thẳng có ảnh hưởng ngược chiều đến sự hài lòng cuộc sống của sinh viên đại học năm thứ nhất. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách với Trường Đại học Trà Vinh và các bên có liên quan cung cấp kịp thời những hỗ trợ cho người học, góp phần làm giảm sự căng thẳng và nâng cao sự hài lòng cuộc sống của sinh viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Ho MD, Nguyen TPU. SỰ HỖ TRỢ XÃ HỘI, SỰ CĂNG THẲNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 30 Tháng Sáu 2022];1(42):47-60. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/17