PHÂN TÍCH YẾU TỐ KĨ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN KẾT HỢP TẠI TỈNH CÀ MAU, VIỆT NAM

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kim Quyên
  • Huỳnh Văn Hiền
  • Đặng Thị Phượng

Từ khóa:

quảng canh cải tiến kết hợp, tỉnh Cà Mau, tôm-lúa, tôm-rừng

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020 nhằm phân tích các yếu tố kĩ thuật và đánh giá hiệu quả tài chính của các mô hình quảng canh cải tiến kết hợp. 45 hộ tômlúa và 45 hộ tôm-rừng tại tỉnh Cà Mau đã được khảo sát. Kết quả cho thấy quy mô nuôi khá lớn (2,47 – 5,30 ha). Mật độ thả 4,70 con/m2 (tômlúa) và 17,8 con/m2 (tôm-rừng), năng suất tương ứng là 229,3 và 267,8 kg/ha/vụ. Tôm-lúa thu thêm 1,36 tấn lúa/ha/vụ và 11,8 kg cua/ha/vụ. Tômrừng kết hợp với cua thu được 69,3 kg/ha/vụ, 79,3 kg tôm tự nhiên và 73,5 kg cá tự nhiên. Tổng chi phí tôm-lúa là 6,80 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận 33,4 triệu đồng/ha/vụ. Tôm-rừng có chi phí đầu tư là 19,9 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 60,1 triệu đồng/ha/vụ. Lợi nhuận tôm nuôi chịu ảnh hưởng thuận biến bởi mật độ thả, nghịch biến với diện tích nuôi (tôm-lúa) và tỉ lệ diện tích rừng (tôm-rừng).

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng. PHÂN TÍCH YẾU TỐ KĨ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN KẾT HỢP TẠI TỈNH CÀ MAU, VIỆT NAM. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];11(48):91-9. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/138