PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ GIA ĐÌNH TỪ NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Nguyên
  • Lê Ngọc Hiền
  • Diệp Thanh Tùng

Từ khóa:

Hội Liên hiệp Phụ nữ, lượng vốn vay, mô hình hồi qua đa biến, tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt

Hiện nay, phụ nữ ngày càng được quan tâm và giúp đỡ trong sản xuất và kinh doanh. Họ đã được hỗ trợ cho vay vốn, tạo điều kiện phát triển từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình hồi quy đa biến phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay từ Hội Liên hiệp Phụ nữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bốn yếu tố có mối tương quan tỉ lệ thuận với hiệu quả sử dụng vốn vay: tuổi, trình độ học vấn, diện tích đất, lượng vốn vay và ba yếu tố: số lao động, nguồn thu nhập chính, mục đích vay vốn có tương quan tỉ lệ nghịch đến hiệu quả sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp các hộ gia đình sử dụng được nguồn vốn hiệu quả và cuộc sống được nâng cao hơn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Nguyen TTN, Le NH, Diep TT. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ GIA ĐÌNH TỪ NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];1(42):20-7. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/13