CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

Các tác giả

  • Trần Thảo Vân

Từ khóa:

ngân hàng thương mại cổ phần, nợ xấu, rủi ro tín dụng, tỉ lệ nợ xấu

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam. Dữ liệu trong bài nghiên cứu được tổng hợp từ báo cáo của 26 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các ngân hàng hoạt động liên tục từ năm 2010 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, tỉ lệ nợ xấu năm trước, dự phòng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tích cực đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp, tỉ giá hối đoái có ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận ngân hàng, lãi suất danh nghĩa không thể hiện được rõ ràng tác động đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Từ kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả đưa ra một số gợi ý, khuyến nghị góp phần hạn chế tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Trần Thảo Vân. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):21-8. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/117