SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ HỮU CƠ TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

Các tác giả

  • Đặng Hòa Thái

Từ khóa:

hiệu quả tài chính, mô hình canh tác lúa, sản xuất lúa hữu cơ, tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính và xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như đề xuất giải pháp
phát triển mô hình lúa hữu cơ. Kết quả cho thấy mô hình sản xuất lúa hữu cơ có những thuận lợi về diện tích đất rộng lớn, kinh nghiệm sản xuất, trình độ học vấn, chi phí sản xuất và đầu ra sản phẩm ổn định. Bên cạnh đó, việc thiếu lao động, máy móc để cơ giới hóa sản xuất là những khó khăn chủ yếu của mô hình này. Về hiệu quả sản xuất, lợi nhuận trung bình của mô hình sản
xuất lúa hữu cơ là 1.768.000 đồng/1.000 m2/vụ, cao hơn so với mô hình sản xuất lúa truyền thống 530.300 đồng/1.000 m2/vụ. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, hiệu quả tài chính của hai mô hình chịu ảnh hưởng bởi trình độ học vấn, các loại chi phí như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thuê lao động. Trong khi đó, yếu tố kinh nghiệm sản xuất có tác động đến hiệu quả của mô hình
sản xuất lúa hữu cơ, yếu tố giống và giá bán có tác động đến hiệu quả của mô hình sản xuất lúa truyền thống.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Đặng Hòa Thái. SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ HỮU CƠ TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):1-10. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/115