TẬP TÍNH DINH DƯỠNG CỦA CÁ ĐÙ NGÀN Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829) PHÂN BỐ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Các tác giả

  • Mai Viết Văn

Từ khóa:

cá đù ngàn, Dendrophysa russelii, ống tiêu hóa, tập tính dinh dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu tập tính dinh dưỡng của cá đù ngàn Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829) được thực hiện tại vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5 đến tháng 12/2021. Mẫu cá được thu thập ngẫu nhiên nhiều kích cỡ bằng tàu lưới kéo đáy. Mẫu dạ dày cá được cố định trong dung dịch formalin 4% để thức ăn không bị tiêu hóa. Kết quả cho thấy cá đù ngàn có miệng nhỏ, răng hàm ngắn, nhọn, không có răng nanh, lược mang thưa, dạ dày hình túi, có 4 – 8 ống manh tràng, ruột ngắn, chỉ số tương quan giữa chiều
dài ruột và chiều dài toàn thân (RLG) < 1. Đây là loài cá có tính ăn động vật. Phổ thức ăn của cá nhỏ hẹp hơn so với cá lớn. Tuy nhiên, thành phần thức ăn là tôm vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất ở hai nhóm kích cỡ cá, kế đến là cá và các loại thức ăn khác chiếm tỉ lệ thấp.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Mai Viết Văn. TẬP TÍNH DINH DƯỠNG CỦA CÁ ĐÙ NGÀN Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829) PHÂN BỐ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 2 Tháng Tư 2023];11(48):69-77. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/136