MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN

Các tác giả

  • Ngô Anh Duy
  • Nguyễn Thị Ngọc Ngoan
  • Thạch Ngọc Duy

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả mức độ nhận thức của sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Trà Vinh về môi trường
thực hành lâm sàng tại bệnh viện năm 2021. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 205 sinh viên được lựa chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ nhận thức tích cực với điểm trung bình 130,83±8,73. Trong đó, ‘Sự tương tác và tham gia’ có điểm trung bình 41,6±2,99, ‘Sinh viên làm trung tâm’ có điểm trung bình là 45,92±3,56, ‘Cho phép cá nhân tham gia’ có điểm trung bình 10,53±1,82, ‘Giá trị công việc điều dưỡng’ có điểm trung bình 9,11±1,11, ‘Bồi dưỡng học tập tại nơi làm việc’ có điểm trung bình 16,42±2,80, ‘Thiếu sự sáng tạo’ có điểm trung bình 7,23±1,48. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Điều
dưỡng tại Trường Đại học Trà Vinh nói riêng cũng như các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Điều dưỡng nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Ngô Anh Duy, Nguyễn Thị Ngọc Ngoan, Thạch Ngọc Duy. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];11(48):53-61. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/134