CHANGES IN SPIRITUAL CULTURE OF KINH PEOPLE LIVING IN RURAL AREA IN VINH LONG PROVINCE, VIET NAM, FROM 1986 TO PRESENT

Main Article Content

No Van Bui

Abstract

The study examines the changes in spiritual cultural life of the Kinh people in rural area of Vinh Long Province from 1986 to present. Observation and interview are the two main methods used in this study. The results
show that the spiritual cultural life of the Kinh ethnic group in Vinh Long Province from 1986 up to now has undergone many changes. The main changes are identified in the following aspects: beliefs, religions, traditional festivals and customs of marriage, funerals. These changes are due to many reasons such as changes in the socio economic environment, the residents’ needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Bui N. CHANGES IN SPIRITUAL CULTURE OF KINH PEOPLE LIVING IN RURAL AREA IN VINH LONG PROVINCE, VIET NAM, FROM 1986 TO PRESENT. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):55-. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/901
Section
Articles

References

[1] Tổng cục Thống kê. Kết quả toàn bộ tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Thống kê; 2020.
[2] Trương Thành Đức. Sự biến đổi văn hóa trong quá
trình đô thị hóa ở bốn xã vùng ven thị xã Vĩnh Long
[Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh; 2006.
[3] Trương Phan Châu Tâm. Biến đổi văn hóa trong quá
trình chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam
[Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh. Thành phố Hồ Chí Minh; 2019.
[4] Nhiều tác giả. Kỉ yếu hội thảo khoa học Tác động
của những nhân tố văn hóa đối với sự phát triển kinh
tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2006.
[5] Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh
– Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh
Long: Lịch sử và phát triển. Nhà Xuất bản Thành phố
Hồ Chí Minh; 2001.
[6] Nguyễn Công Bình (chủ nhiệm). Nghiên cứu lý luận
và thực tiễn các giải pháp quản lý văn hóa – xã hội
trong quá trình đô thị hóa ở Vĩnh Long [Đề tài khoa
học và công nghệ]. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Vĩnh Long; 2002.
[7] Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long. Tìm hiểu văn hóa
Vĩnh Long (1732 – 2000). Nhà Xuất bản Văn hóa Văn
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 2003.
[8] Ngô Đức Thịnh. Giá trị văn hóa Việt Nam, truyền
thống và biến đổi. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị
Quốc gia Sự thật; 2014.
[9] Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo. TP. Vĩnh
Long; 2020
[10] Quốc sử quán Triều Nguyễn. Đại Nam nhất thống chí
[Viện Sử học phiên dịch và chú giải]. Huế: Nhà Xuất
bản Thuận Hóa; 2006.
[11] Tỉnh ủy – Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Địa chí
Vĩnh Long. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc
gia Sự thật; 2017.
[12] Nguyễn Chí Bền. Văn hóa dân gian Việt Nam –
Những suy nghĩ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa dân
tộc; 1999.