CULTURE OF BEHAVIOR TOWARDS DISABLED CHILDREN IN HO CHI MINH CITY: A LITERATURE REVIEW

Main Article Content

Thang Xuan Nguyen

Abstract

Based on the method of overview, this article reviews the researches on behavioral culture towards children with disabilities in Ho Chi Minh City. The article focuses on three basic issues: overviewing of studies on behavioral culture, legal documents directing the culture of behavior in working place and researches related to behavior towards disabled children. Thereby, the achievements, limitations as well as the gaps in the studies on behavioral culture towards disabled children in Ho Chi Minh City are identified in this article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen T. CULTURE OF BEHAVIOR TOWARDS DISABLED CHILDREN IN HO CHI MINH CITY: A LITERATURE REVIEW. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):49-4. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/900
Section
Articles

References

[1] Tổng cục Thống kê. Việt Nam điều tra quốc gia người
khuyết tật 2016. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
2018.
[2] Đỗ Huy, Lê Quang Thiêm, Chu Khắc. Nhân cách văn
hóa trong bảng giá trị Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học Xã hội; 1993.
[3] Phạm Vũ Dũng. Văn hóa giao tiếp. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Văn hóa thông tin; 1996.
[4] Lê Như Hoa. Văn hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc - Viện Văn
hóa; 2002.
[5] Nguyễn Thanh Tuấn. Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện
nay. Hà Nội: Nhà Xuất bản Từ điển Bách khoa; 2003.
[6] Lê Văn Quán. Văn hóa ứng xử truyền thống của người
Việt. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2007.
[7] Đỗ Ngọc Anh. Giáo trình văn hóa ứng xử. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Thông tin và truyền thông; 2014.
[8] Hữu Đạt. Văn hóa và ngôn ngữ giao tiếp của người
Việt. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2000.
[9] Phạm Minh Thảo. Nghệ thuật ứng xử của người Việt.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2003.
[10] Nguyễn Quang. Giao tiếp phi ngôn từ qua các nền
văn hóa. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội;
2008.
[11] Nguyễn Ngọc Thơ. Khái luận về văn hóa học đường.
Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 2020; 37:
46–68.
[12] Nguyễn Thị Kim Ngân (tổng hợp và giới thiệu). Văn
hóa giao tiếp trong nhà trường. Nhà Xuất bản Đại
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 2011.
[13] Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Công Khanh. Giao tiếp
ứng xử tuổi học đường. Nhà Xuất bản Thanh niên;
2006.
[14] Thủ tướng Chính phủ. Quy chế văn hóa công sở tại
các cơ quan hành chính nhà nước, ban hành kèm theo
Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của
Thủ tướng Chính phủ; Hà Nội. 2007.
[15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật số
55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Hà Nội. 2005.
[16] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Luật Cán bộ, công chức. Luật số: 22/2008/QH12
ngày 13/11/2008; Hà Nội. 2008.
[17] Hoàng Chí Bảo. Văn hóa và con người Việt Nam trong
đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhà Xuất bản Chính trị
quốc gia; 2010.
[18] Bộ Y tế. Thông tư Quy định về Quy tắc ứng xử của
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại
các cơ sở y tế (Thông tư số 07/2014/TT-BYT) ngày
25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2014.
[19] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy tắc của công
chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số
2148/QĐ-BVHTTDL) ngày 20/6/2019; Hà Nội. 2019.
[20] Bộ Nội vụ. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ban hành
kèm theo quyết định số 758/QĐ-BNV của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ, ngày 23/6/2021. 2021.
[21] Bộ Xây dựng. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Bộ Xây dựng, ban
hành kèm theo Quyết định Số: 1393/QĐ-BXD của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng, ngày ngày 24/12/2021. 2021.
[22] Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ban
hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày
25/01/2017 của chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Hà Nội. 2017.
[23] Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn
phòng ủy ban nhân dân thành phố, ban hành kèm theo
quyết định số Số: 135/QĐ-VP, ngày 28/5/2021. 2021.
[24] Trung tâm Tật học. Dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết
tật. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; 2000.
[25] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kĩ năng dạy hoà nhập trẻ
khuyết tật, Dự án lớp linh hoạt. Hà Nội; 2000.
[26] Trần Thị Lệ Thu. Đại cương về giáo dục trẻ chậm
phát triển trí tuệ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục;
2003.
[27] Cao Minh Châu, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị
Minh Thuỷ. Một số dạng tật thường gặp ở trẻ em
và cách phát hiện và huấn luyện trẻ. Nhà Xuất bản
Y học; 2004.
[28] Phạm Minh Mục. Giáo trình Giáo dục hoà nhập cho
trẻ khiếm thị. Viện Chiến lược và Chương trình giáo
dục; 2006.
[29] Lê Văn Tạc (chủ biên). Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học. Nhà Xuất bản Lao động xã hội;
2006.
[30] Huỳnh Thị Thu Hằng. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết
tật ở tiểu học. Nhà Xuất bản Đà Nẵng; 2008.
[31] Đỗ Hạnh Nga, Cao Thị Xuân Mỹ. Thực trạng trẻ
chậm phát triển trí tuệ ở Thành phố Hồ Chí Minh
hiện nay. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh. 2010;23: 114–122.
[32] Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa (chủ biên). Giáo trình
Kỹ năng giao tiếp (dành cho cán bộ y tế). Hà Nội:
Nhà Xuất bản Y học; 2020.
[33] Nguyễn Đức Thắng. Hoàn chỉnh chính sách hòa nhập
xã hội của người khuyết tật ở Việt Nam. Học viện
Hành chính Quốc gia; 2020.
[34] Võ Bá Đức. Văn hóa ứng xử và nghệ thuật ứng xử
nơi công sở (trong các cơ quan hành chính nhà nước,
doanh nghiệp, bệnh viện, khi tham gia giao thông).
Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động; 2013.