AN OVERVIEW OF RESEARCHES IN VIETNAM ON BEHAVIORAL CULTURE OF MEDICAL STAFF TOWARDS PATIENTS IN HO CHI MINH CITY

Main Article Content

Nhung Thi Ai Tran

Abstract

This article is to review researches in Vietnam on the behavioral culture of medical staff towards patients in Ho Chi Minh City. As a result, the study summarizes the achievements and limitations of researches on behavioral culture in general as well as researches on behavioral culture of medical staff in particular. This is the basis for the author to build a theoretical framework, gaps in research on behavioral culture of medical staff towards patients in Ho Chi
Minh City.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Tran N. AN OVERVIEW OF RESEARCHES IN VIETNAM ON BEHAVIORAL CULTURE OF MEDICAL STAFF TOWARDS PATIENTS IN HO CHI MINH CITY. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):43-8. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/899
Section
Articles

References

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc (Nghị quyết 03-NQ/TW). Hà Nội;1998.
[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ chin Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33-NQ/TW). Hà
Nội; 2014.
[3] Lê Như Hoa (chủ biên). Văn hóa ứng xử các dân tộc
Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bảnVăn hoá dân tộc;
2002.
[4] Đỗ Long. Tâm lý học với văn hóa ứng xử. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa;
2008.
[5] Nguyễn Viết Chức (chủ biên). Văn hóa ứng xử của
người Hà Nội với môi trường thiên nhiên. Hà Nội:
Viện Văn hóa và Nhà Xuất bản Văn hoá thông tin; 2002.
[6] Nguyễn Thanh Tuấn. Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện
nay. Hà Nội: Nhà Xuất bản Từ điển bách khoa; 2008.
[7] Phạm Vũ Dũng. Văn hóa giao tiếp. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Văn hóa thông tin; 1996.
[8] Nguyễn Văn Lê. Văn hóa đạo đức trong giao tiếp ứng
xử xã hội. Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2004
[9] Hữu Đạt. Văn hóa và ngôn ngữ ứng xử của người
Việt. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2000.
[10] Lê Văn Quán. Văn hóa ứng xử truyền thống của người
Việt. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin; 2007.
[11] Võ Bá Đức. Văn hóa ứng xử và nghệ thuật ứng xử
nơi công chúng. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao Động;
2013.
[12] Đỗ Ngọc Anh. Giáo trình văn hóa ứng xử. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Thông tin và truyền thông; 2014.
[13] Edar.H. Schein. Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh
đạo. Nhà Xuất bản Thời đại; 2012.
[14] Nguyễn Văn Hùng. Kỹ năng ứng xử trong kinh doanh.
Nhà Xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 2016.
[15] Hà Nam Khánh Giao. Giáo trình ứng xử kinh doanh.
Nhà Xuất bản Lao động xã hội; 2010.
[16] Nguyễn Mạnh Quân. Đạo đức kinh doanh và văn hóa
công ty. Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân;
2015.
[17] Hoàng Chí Bảo. Văn hóa và con người Việt Nam trong
đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhà Xuất bản Chính trị
quốc gia; 2010.
[18] Lê Thị Trúc Anh. Văn hóa ứng xử trong công sở hành
chính (trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh từ 1986
đến nay) [Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn; 2015.
[19] Ngũ Diễm Thư. Xưng hô trong văn hóa ứng xử của
người Việt ở Hậu Giang [Luận văn Thạc sĩ]. Trường
Đại học Trà Vinh; 2015.
[20] Nguyễn Thị Kim Ngân. Văn hóa ứng xử trong nhà
trường. Nhà Xuất bản Đại học sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh; 2011.
[21] Nguyễn Minh Đức. Giao tiếp ứng xử tuổi học đường.
Nhà Xuất bản Thanh niên; 2006.
[22] Nguyễn Ngọc Thơ. Khái luận về văn hóa học đường.
Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 2020; 37:
46–68.
[23] Mai Thị Minh Nghĩa. Phát triển văn hóa ứng xử của
điều dưỡng viên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. 2016;
381.
[24] Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa (chủ biên). Giáo trình
Kỹ năng giao tiếp (dành cho cán bộ y tế). Hà Nội:
Nhà Xuất bản Y học; 2020.
[25] Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng dẫn triển
khai hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện.
Nhà Xuất bản Y học; 2015.
[26] Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Quản lý bệnh viện
dành cho trưởng khoa. Nhà Xuất bản Y học; 2015.
[27] Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sổ tay khuyến cáo
tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng
bệnh viện. Nhà Xuất bản Y học; 2015.
[28] Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm chất
lượng khám chữa bệnh của ngành y tế Thành phố.
Nhà Xuất bản Y học; 2015.
[29] Bộ Y tế. Thông tư Quy định về Quy tắc ứng xử của
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại
các cơ sở y tế (Thông tư số 07/2014/TT-BYT) ngày
25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Hà Nội.
[30] Bộ Y tế. Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng
tới sự hài lòng của người bệnh”, ban hành kèm theo
Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015 của Bộ
trưởng Bộ Y tế; Hà Nội.
[31] Bộ Nội vụ. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ban hành
kèm theo quyết định số 758/QĐ-BNV của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ, ngày 23/6/2021; Hà Nội.
[32] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy tắc của công
chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số
2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019; Hà Nội.
[33] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định về đạo đức nhà
giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo; Hà Nội.
[34] Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Quy tắc ứng xử
của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ban
hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày
25/01/2017 của chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Hà Nội; Hà Nội.
[35] Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc
Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, ban hành kèm
theo quyết định số Số: 135/QĐ-VP, ngày 28/5/2021;
Hà Nội.