GENIES IN VIETNAMESE LEGEND FROM THE HISTORICAL-CULTURAL PERSPECTIVE

Main Article Content

Duyen Huu Kim Nguyen

Abstract

The genie characters in Vietnamese legends are a topic that attracts many scientists, especially in studying genie characters from the historical-cultural perspective because Vietnamese folk legends are mostly associated with historical stories and national heroes. Moreover, the study of genie characters in the integration  between the study of legend and history is the source of feelings of honor, praise and national
pride. From this perspective, it shows that the genie characters are historicized, deified, worshiped, and the legends about genies become documents for national history. Folk festivals have become vivid symbols of genies’s beliefs. This signifies the particularly important position of the genies in the legend as well as in the
process of national history and also in the minds of Vietnamese people for a long time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen D. GENIES IN VIETNAMESE LEGEND FROM THE HISTORICAL-CULTURAL PERSPECTIVE. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):31-2. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/827
Section
Articles

References

[1] Lý Tế Xuyên. Việt điện u linh. Trịnh Đình Rư dịch.
Nhà Xuất bản Văn học. Hà Nội. 1972.
[2] Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí. Văn
tịch chí. Tập 4. Hà Nội: Nhà Xuất bản Sử học. 1961.
[3] Nguyễn Đăng Na. Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung
đại. Tập 1: Truyện Ngắn. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo
dục.1999.
[4] Nguyễn Đăng Na. Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung
đại. Tập 2: Ký. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục. 2000.
[5] Kiều Thu Hoạch. Văn hóa dân gian, những lĩnh vực
nghiên cứu. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội.
1989.
[6] Phan Kế Bính. Nam Hải dị nhân liệt truyện. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ. 2016.
[7] Trần Thị An. Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa
truyền thuyết dân gian Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học xã hội. 2014.
[8] Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Nghĩa
Dân, Lý Hữu Tấn, Hoàng Tiên Tựu, Đỗ Bình Trị và
cống sự. Lịch sử Văn học Việt Nam. Hà Nội: Nhà
Xuất bản Giáo dục. 1978.
[9] Bùi Quang Thanh. Bàn về mối quan hệ lâu bền giữa
truyền thuyết và lịch sử. Thông báo Dân tộc học. Tập 2. 1979.
[10] Nguyễn Huy Bỉnh. Từ nhiên thần đến nhân thần và
vấn đề truyền thuyết hóa thần thoại. Tạp chí Văn hóa
nghệ thuật. 2017; 399.
[11] Trần Nghĩa. Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam.
(tập 1 và 2). Hà Nội: Nhà Xuất bản Thế giới. 1997.
[12] Ngô Sĩ Liên. Đại Việt sử ký toàn thư. Tập 2. Hà Nội:
Nhà Xuất bản KHXH, Hà Nội. 1999.
[13] Tạ Chí Đại Trường. Thần người và đất Việt. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin. 2006.
[14] Hồ Quốc Hùng. Truyền thuyết Việt Nam và vấn đề
thể loại. TP.HCM: Nhà Xuất bản Trẻ Hội nghiên cứu
và giảng dạy văn học Tp. HCM. 2003.
[15] Vũ Thanh Sơn. Thần linh đất Việt. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Văn hóa dân tộc. 2002.
[16] Đinh Gia Khánh. Truyện hay nước Việt. Hà Nội: Nhà
Xuất bản Văn hóa thông tin. 1988.
[17] Ngô Sĩ Liên. Đại Việt sử ký toàn thư. Tập 1. Hà Nội:
Nhà Xuất bản KHXH. 1993.
[18] Ngô Thời Sỹ. Việt sử tiêu án. Sài Gòn: Văn hóa Á
Châu xuất bản. 1960.
[19] Ngô Đức Thịnh. Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Tri thức. 2018.