AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CONTINUE SHOPPING VIA SOCIAL NETWORKS: THE CASE OF THE SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW STUDENTS, TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Khuong Tan Huynh
Tuyen Thi Nguyen

Abstract

This research is an analysis of factors influencing the customers’ intention to continue shopping via social networks in the case of the School of Economics and Law students at Tra Vinh University. The research sample
was surveyed with 278 students who have been shopping via social networks. The study applies Cronbach’s Alpha - a measure used to assess the reliability of scales, exploratory factor analysis (EFA), and regression analysis to analyze the collected data. Research results show that there are six factors affecting students’ intention to continue shopping online, including (1) trust, (2) social impacts, (3) comfort, (4) convenience, (5)
perceived enjoyment, and (6) perceived risks. On the basic of assessing the influence of these factors, the authors propose managerial implications to improve the intention to continue shopping via social networks of School of Economics and Law students at Tra Vinh University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Huynh K, Nguyen T. AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CONTINUE SHOPPING VIA SOCIAL NETWORKS: THE CASE OF THE SCHOOL OF ECONOMICS AND LAW STUDENTS, TRA VINH UNIVERSITY. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):21-0. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/825
Section
Articles

References

[1] We Are Social and Hootsuite. Digital
2021: VietNam. 2021. Truy cập từ:
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-
2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/
[Ngày truy cập 28/5/2021].
[2] Vũ Xuân Đoàn, Lưu Ngọc Anh. Sự gắn kết của sinh
viên với mua sắm trực tuyến. Tạp chí Công thương.
2020;14: 222–227.
[3] Blackwell R D, Miniard P W, Engel J F. Consumer
Behavior. 9th edition, Dryden, New York. 2001.
[4] Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
1991;50: 179–211.
[5] Delafrooz N, Paim L H, Khatibi A. A Research
Modeling to Understand Online Shopping Intention.
Australian Journal of Basic & Applied Sciences.
2011;5: 70–77.
[6] Li, Zang. Consumer online shopping attitudes and
behavior: An assessment of research. Shanghai: Syracuse University. 2002.
[7] Bùi Thanh Tráng. Kỳ vọng và cảm nhận lợi ích đối
với mua sắm trực tuyến. Tạp chí Kinh tế và Phát triển.
2014;201: 79–86.
[8] Shen J, Eder L B. An examination of factors associated with user acceptance of social shopping
websites. International Journal of Technology Human
Interaction. 2011;7(1): 19–36.
[9] Philip Kotler. Marketing Management. Unitied States
of America: Prentice Hall. 2012.
[10] Nguyễn Thị Kim Vân, Quách Thị Khánh Ngọc. Các
nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định mua hàng
trực tuyến tại thành phố Nha Trang. Tạp chí Khoa
học – Công nghệ Thuỷ sản. 2013;2: 155–160.
[11] Rook, Dennis W. The Buying Impulse. Journal of
Consumer Research. 1987;14(2):189-199.
[12] Nguyễn Thị Bảo Châu, Lê Nguyễn Xuân Đào. Phân
tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm
trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2016;30:8–14.
[13] Kohli A K and Jaworski B J. Market orientation:
the construct, research propositions, and managerial
implications. The Journal of Marketing. 1990; 54(2):1–18.
[14] Childers T L, Carr C L, Peck J, Carson S. Hedonic
and utilitarian motivations for online retail shopping
behavior. Journal of Retailing. 2001;77(4): 511–535.
[15] Stone G P. City shoppers and urban identification:
observations on the social psychology of city life.
American Journal of Sociology. 1954; 60(1): 36–45.
[16] Ajzen I. From intentions to action: a theory of
planned behavior. Berlin and New York: SpringerVerlag. 1991.
[17] Tauber E M. Why do people shop?. The Journal of
marketing. 1972;36(4): 46–49.
[18] Westbrook R A, Black W C. A motivation-based
shopper typology. Journal of retailing. 1985;61(1):
78–103.
[19] Napitupulu T A, Kartavianus O. A structural equation
modeling purchasing decisions thourgh eCommerce.
Journal of Applied and Theoretical Information Technology. 2014;60(2): 358–364.
[20] McKnight D H, Chervany N L. Trust and distrust definitions: One bite at a time. Trust in Cybersocieties:
Springer. 2001; 27–54.
[21] Garbarino E, Strahilevitz M. Gender differences in
the perceived risk of buying online and the effects of
receiving a site recommendation. Journal of Business
Research. 2004;57: 768–775.
[22] Chen Y H, Hsu I, Lin C C. Website attributes that
increase consumer purchase intention: A conjoint
analysis. Journal of Business Research. 2010;63(9):
1007–1014.
[23] Từ Thị Hải Yến. Nghiên cứu các nhân tố tác động
đến mua sắm trực tuyến (online shopping) của người
tiêu dùng. Tạp chí Đại học Đông Á. 2015: 29–39.
[24] Ngô Mỹ Trân, Mai Võ Ngọc Thanh. Tác động của
quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua sắm của
người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2019; 48(48): 66–76.
[25] Hà Ngọc Thắng, Nguyễn Thành Độ. Các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu
dùng Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia
Hà Nội. 2018; 32(4): 21–28.
[26] Nunnally Burnstein. Pschychometric Theory. 3rd ed,
New York: McGraw Hill. 1994.
[27] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa
học trong kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà
Xuất bản Tài chính; 2013.
[28] Lorena Stefania. Influencia of sociales netwworks on
the purchase decisions of university students. Cuadernos de Gestion. 2018;18(1): 61–84.
[29] Kuswanto H, Pratama W B H, Ahmad I S, Salamah M. Analysis of students’ online shopping
behaviour using a partial least squares approach:
Case study of Indonesian students. Cogent Business & Management. 2019;6:1699283: 1–13. DOI:
https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1699283.