ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Phuong Thi Cam Nguyen
Vuong Quoc Tran

Abstract

The study aims to identify the factors affecting the learning motivation of students at Tra Vinh University and recommend solutions to increase students’ motivation. The study conducted a survey of 200 students who
are studying at Tra Vinh University in different schools. The methods of Descriptive statistics,  Exploratory Factor Analysis (EFA), and Linear Regression were used in this study. The results show that there are 6 factors affecting student’s learning motivation, in which learning environment variable has the strongest impact on students’ learning motivation. The level of impact of factors is ranked in descending order including learning environment, family and friends, selfperception, learning conditions, curriculum, and quality of lecturers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen P, Tran V. ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY. journal [Internet]. 21Sep.2021 [cited 28May2024];11(44):1-0. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/823
Section
Articles

References

[1] P. Karen Murphy, Patricia A. Alexander. Amotivated Exploration of Motivation Terminology. Contemparay Education Psychology. 2000;25: 3–53.
[2] Pintrich P.R. A motivational science perspective on
the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology.
2003;95(4): 667–686.
[3] Slavin R.E. Motivating Student to Learn, Educational
Psychology: Theory and Practice. 9th Edition: Allyn
& Bacon; 2008.
[4] Bomia Lisa, Beluzo Lynne, Demeester Debra,
Elander Keli, Johnson Mary, Sheldon Betty. The
Impact of Teaching Strategies on Intrinsic Motivation.
ERIC. 1997; 1–28.
[5] Huyên Nguyễn và Anh Nhàn. Sinh viên bỏ học ngày
càng nhiều: vì chọn không đúng ngành, ham đi làm.
2019. Truy cập từ: https://laodong.vn/xa-hoi/sinhvien-bo-hoc-ngay-cang-nhieu-vi-chon-khong-dungnganh-ham-di-lam-772883.ldo [ngày truy cập:
10/8/2021].
[6] Trường Đại học Trà Vinh. Quyết định về việc cảnh
báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2020 – 2021
đối với sinh viên các lớp cao đẳng, đại học đào tạo
theo hệ thống tín chỉ (QĐ số 3494/QĐ-ĐHTV ngày
29/6/2021). 2021.
[7] Võ Nữ Hải Yến. Tính chủ động tương tác trong
học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa
học, Đại học Huế hiện nay. 2020. Truy cập
từ: http://sociologyhue.edu.vn/blog/post/22209 [ngày
truy cập 10/8/2021].
[8] Lê Hồng Ngọc. Nghiên cứu về động cơ học tập của
sinh viên tại các trường Đại học Việt Nam. Tạp chí Tài
chính. 2019. Truy cập từ: https://tapchitaichinh.vn/taichinh-kinh-doanh/nghien-cuu-ve-dong-co-hoc-tapcua-sinh-vien-tai-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-
302680.html [ngày truy cập 12/8/2021].
[9] Gottfried A. E., J. S. Fleming, A. W. Gottfried. Continuity of Academic Intrinsic Motivation from Childhood through Late Adolescent: A Longitudinal Study.
Journal of Educational Psychology. 2001;93(1): 1–
14.
[10] Murdock T, A. Miller. Teachers as a Source of Middle
School Students Motivational Identity: Variable Centered and Person-Centered Analytical Approaches.
The Elementary School Journal. 2003;103(4): 383–
399.
[11] Tanveer M. A., M. F. Shabbir, M. Ammar, S. I. Polla,
H. D. Aslam. Influence of Teachers in Students Motivation in Management Sciences Studies. American
Journal of Scientific Research. 2012;67: 76–87.
[12] Dương Thị Kim Oanh. Một số hướng tiếp cận trong
nghiên cứu động cơ học tập. Tạp chí Khoa học Đại
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2013; 48:138–
148.
[13] Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh
Mỹ Tiên. Các yếu tố ảnh hưởng đến cộng cơ học tập
của sinh viên khối kinh tế Trường Đại học Quốc tế
Hồng Bàng. Tạp chí Giáo dục. 2020;472: 22–28.
[14] Nguyễn Bá Châu. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố
ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường
Đại học Hồng Dức. Tạp chí Giáo dục. 2018; số đặc
biệt 6/2018: 47–150.
[15] Đỗ Hữu Tài, Lâm Thành Hiền, Nguyễn Thanh Lâm.
Các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh
viên – ví dụ thực tiễn tại Trường Đại học Lạc Hồng.
Tạp chí Khoa học Lạc Hồng. 2016;5: 1–6.
[16] Hoàng Thị Mỹ Nga, Nguyễn Tuấn Kiệt. Phân tích các
nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên
kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 2016;46: 107–115.
[17] Adhy Firdaus. Factors affecting Students Motivation
to Learn in School: A Qualitative Study of School
Management. International Journal of Scientific &
Engineering Research. 2019;10(12): 206–211.
[18] Muhammad Imdad Ullah, Aamir Sagheer, Tehmina
Satta and Shahbaz Khan. Factors Influencing Students Motivation to Learn in Bahauddin Zakariya
University, Multan (Pakistan). International Journal
of Human Resource Studies. 2013;3(2): 90–108.
[19] Sadri Alija and Fitim Deari. Factors affecting Students’ Motivation: A Case Study from South East
European University. 27th IBIMA Conference. 2016.
[20] Trần Thị Thu Trang. Động cơ học tập và các yếu tố
ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 2010;36: 107–115.
[21] Nguyễn Thùy Dung. Phan Thị Thục Anh. Những
nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên:
Nghiên cứu tại một trường ở đại học Hà Nội. Tạp chí
Kinh tế và Phát triển. 2012: 24–30.
[22] Williams, K. C, Williams, C. C. Five key ingredients
for improving student motivation. Research in Higher
Education Journal. 2011;12: 1–23.
[23] Mendes, E. What empathy can do. Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and
Curriculum Development. 2003;61(1): 56–59.
[24] Bolkan S, Goodboy A. K. Transformational leadership in the classroom: The development and validation of the student intellectual stimulation scale.
Communication Reports. 2010;23(2): 91–105.
[25] Fan X, Chen M. Parental involvement and students’
academic achievement: A meta-analysis. Educational
Psychology Review. 2001;13: 1–22.
[26] Marks H. M. Student Engagement in instructional
activity: Patterns in the elementary, middle and high
school years. American Educational Research Journal. 2000;37(1): 153–184.
[27] Nguyễn Trọng Nhân, Trương Thị Kim Thúy. Những
nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh
viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2014;33:
106–113.
[28] Tabachnick B.G and Fidell L.S. Using Multivarite
Statistics (5th ed). Publisher: Pearson Education, Inc.
2007.
[29] Hair J. F., Anderson R.E, Tatham R.L, Black W.C.
Multivariate Data Analysis (5th ed). Upper Seddle
River, New Jersey, USA: Prentice - Hall International.
1998.
[30] Nunnally J. C, Bernstein I. H. Psychometric theory
(3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 1994.
[31] Rogerson P. A. Statistical methods for geography.
London: Sage. 2001.
[32] Yahua Qiao. Instertate Fiscal Disparities in America
(2th ed.). New York and London: Routledge. 2011.