EFFECTS OF INFRARED LIGHT ON THE SURVIVAL RATE OF COMMON SUN SKINK (Eutropis multifasciata) IN A SEMI-NATURAL HABITAT IN QUANG BINH PROVINCE, VIET NAM

Main Article Content

Chi Thi Le Diep
Nho Thi Vo

Abstract

This study aimed to determine the effects of infrared lamps on survival rates of mature and immature common sun skinks (Eutropis multifasciata) in semi-natural conditions in Quang Binh Province, Vietnam, in the cold weather. A sample size of 400 mature (28 weeks old) and 120 immature common sun skinks were used in a completely randomized design with two variables of different lighting methods: infrared and incandescent light. Suitable food and water were freely provided. Results showed that the survival rates of the mature and juvenile common sun skinks were 82.5% and 39.2% with infrared light and 30.5% and 0% with incandescent light. Compared to incandescent light, the growth of young offsprings in the first 4 weeks after birth was greater with the infrared light and the average cumulative growth weight reached 2.18 g per individual
by the fourth week. With incandescent light, common sun skinks lost their weight over time and gradually died out by the third week. Thus, infrared light which can be used to warm up pens may be an effective technique
in raising common sun skinks in semi-natural conditions in Quang Binh.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Diep C, Vo N. EFFECTS OF INFRARED LIGHT ON THE SURVIVAL RATE OF COMMON SUN SKINK (Eutropis multifasciata) IN A SEMI-NATURAL HABITAT IN QUANG BINH PROVINCE, VIET NAM. journal [Internet]. 14May2020 [cited 2Mar.2024];10(38):89-5. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/560
Section
Articles

References

[1] Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà Xuất bản Y học và Thời đại; 2009. 1024–1025.
[2] Cục Thống kê Quảng Bình. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2016; 2017.
[3] Aniruddha Datta-Roy, Mewa Singh, C.Srinivasulu, K. PraveenKaranth. Phylogeny of Asian Eutropis (Squamata: Scincidae) reveals an ‘into India’ endemic Indian radiation. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2012;63(3):817-824.
[4] Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Thị Trường Thi, Phùng Thị Huyền Trang. Đặc điểm sinh sản và tăng trưởng của
Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856), Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) (Reptilia, Squamata, Scincidae). Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
Hội thảo Khoa học Toàn quốc lần thứ 6. 2015:1293-1299.
[5] Phạm Thị Hồng Dung. Nghiên cứu nuôi Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus (Hallowell,
1856) và Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) trong điều kiện bán tự nhiên ở Đồng Nai [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Sư phạm Huế. 2017.
[6] Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn. Sinh thái học và môi trường. Nhà Xuất bản Giáo dục; 2000.
[7] Lê Thắng Lợi, Ngô Đắc Chứng. Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài Thằn lằn bóng giống Mabuya Fitzinger, 1826 (M. longicaudata, M. multifasciata) ở Thừa Thiên Huế. Hội thảo Quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ Nhất. Nhà Xuất bản Đại học Huế; 2009:225-232.