“POST-WORSHIP FEAST” CUSTOM THROUGH VILLAGE CONVENTION DOCUMENTS IN THE XVIII-XIX CENTURY VIETNAM

Main Article Content

Tu Duc Ta

Abstract

A ‘Post-worship feast’ custom is traditionally celebrated after every ritual practice in a village is an important custom in Vietnamese culture. For centuries this custom has reflected the cultural life of Vietmamese villages. This article introduces the ‘post-worship feast’ custom and the contents related to this that was written in village convention documents of Vietnam in the 18th to the 19th century. The paper also aims to analyse values and specific mechanisms that help this custom continue to exist in the modern Vietnamese community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Ta T. “POST-WORSHIP FEAST” CUSTOM THROUGH VILLAGE CONVENTION DOCUMENTS IN THE XVIII-XIX CENTURY VIETNAM. journal [Internet]. 14May2020 [cited 10Dec.2023];10(38):38-7. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/553
Section
Articles

References

[1] Nhất Thanh. Đất lề quê thói. Hà Nội: Nhà Xuất bản Hồng Đức; 2016.
[2] Toan Ánh. Phong tục Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Văn nghệ; 2003.
[3] Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn học; 2005.
[4] Đào Duy Anh. Việt Nam văn hoá sử cương. Hà Nội:Nhà Xuất bản Thế giới; 2014.
[5] Toan Ánh. Nếp cũ - Con người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2015.
[6] Lương Đức Thiệp. Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại (Khảo luận lịch sử - xã hội). Hà Nội: Nhà Xuất bản Tri thức; 2016.
[7] Nguyễn Văn Huyên. Văn Minh Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Hội Nhà văn; 2017.
[8] Nguyễn Tôn Nhan (biên dịch và chú thích). Kinh Lễ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn học; 1999.
[9] Toan Ánh. Nếp cũ - Hội hè đình đám. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh;1992.
[10] Đoàn Văn Chúc. Văn hóa học. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động; 2014.
[11] Vũ Duy Mền. Hương ước cổ làng xã Đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội; 2018.
[12] Đỗ Thị Hà Thơ. Nghiên cứu văn bản hương ước chữ Hán thế kỉ XVII - XVIII của Choson và so sánh với văn bản hương ước chữ Hán ở Việt Nam cùng thời kỳ [Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;2014.
[13] Ninh Viết Giao. Hương ước Nghệ An. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; 1998
[14] Ngô Tất Tố. Tuyển tập Ngô Tất Tố. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn học; 2016.
[15] Hồ Đức Thọ. Lệ làng Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Hà Nội; 1999.
[16] Đỗ Thị Hảo. Lệ làng Thăng Long - Hà Nội. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thời đại; 2010.