TRA VINH PEOPLE’S PERSONALITIES – CULTURAL DIVERSITY AND DIFFERENCES CREATED FROM THE MEKONG DELTA REGION

Main Article Content

An Thi Tran

Abstract

The identification of cultural characteristics and people’s identity within a territory or area has always been of interest to people from the community, tourists and bodies of government, to which the identification of the people of Tra Vinh is not an exception. Using theories on cultural areas,  cultural identity and the diversity of culture, this paper aims to take the initiative to identify the people of Tra Vinh’s identity, which was created from the cultural basis of the Mekong Delta area and in the context of the cultural diversity and differences co-existing in this region throughout history.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Tran A. TRA VINH PEOPLE’S PERSONALITIES – CULTURAL DIVERSITY AND DIFFERENCES CREATED FROM THE MEKONG DELTA REGION. journal [Internet]. 14May2020 [cited 10Dec.2023];10(38):24-0. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/551
Section
Articles

References

[1] Ngô Đức Thịnh. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2004.
[2] Merriam Webster. Mục từ Identity. Truy cập từ: https://www.merriamwebster.com/dictionary/identity. [Ngày truy cập: 10/6/2020].
[3] Britannica. Social Identity Theory. https://www.britannica.com/topic/social-identitytheory/Identity-threat [Ngày truy cập: 15/6/2020].
[4] Trommsdorff, Gunter. ¨ Từ điển Xã hội học. Nhà Xuất bản Thế giới; 2001.
[5] Unesco Diversity of Cultural Expressions. The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 2005. https://en.unesco.org/creativity/convention [Ngày truy cập: 15/6/2020].
[6] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 2014.
[7] Lý Tùng Hiếu. Văn hóa Nam Bộ: phiên bản mới của văn hóa truyền thống Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo khoa
học Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.03/06-10 và Khoa Văn hoá học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Biên Hoà; 17-19/9/2009.
[8] Dương Công Đức. Nam Bộ tình đất, tính người. 2017. Báo Pháp luật, Xuân Đinh Dậu.
[9] Trần Ngọc Thêm. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ; 2014.
[10] Thành Luân. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh. Truy cập
từ https://www.dulichtravinh.com.vn/index.php/tintuc/tin-hoat-dong-trong-tinh/944-bao-ton-phat-huycac-gia-tri-di-san-van-hoa-gan-voi-phat-trien-du-lichtinh-tra-vinh]. [Ngày truy cập: 20/5/2020].
[11] Ngô Văn Lệ. Vùng đất Nam Bộ - Tập VII: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; 2017.
[12] Thạch Sung. Nghệ thuật sân khấu Dù kê - 100 năm hình thành và phát triển (1920-2020). Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Nghệ thuật Sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển (1920-2020). Tháng 9/2020. Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
[13] Nguyễn Ngọc Thơ. Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; 2017.
[14] Lê Bá Thảo. Thiên nhiên Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục; 2001.
[15] Sơn Nam. Văn minh miệt vườn. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa; 1992.
[16] Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tổng kết công tác quản lí nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020. 2019.
[17] Dương Hoàng Sum. Đặc trưng tính cách con người Trà Vinh từ góc nhìn văn hóa – lịch sử. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Từ những đặc trưng tính cách người Nam Bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách người Trà Vinh. Trường Đại học Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh. 2019.
[18] Trần Lưu. Thành phố hơn 14.000 cây cổ thụ luôn được nâng niu bảo vệ. Truy cập từ https://laodong.vn/ban-doc/thanh-pho-co-hon-14000-cay-co-thu-luon-duoc-nang-niu-bao-ve-810115.ldo.[Ngày truy cập: 25/6/2020].
[19] Hà Thị Thùy Dương. Định hướng xây dựng tính cách con người Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Từ những đặc trưng tính cách người Nam Bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách người Trà Vinh. Trường Đại học Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh. 2019.
[20] Lê Thúy Hằng. Phát huy lối sống nghĩa tình của người Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Từ những đặc trưng tính cách người Nam Bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách người Trà Vinh. Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 2019.