ECOLOGICAL APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR MARINE ECONOMY OF TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Tu Van Nguyen

Abstract

Economic development under the scope of sustainability and environment friendliness are the development trends recently. Tra Vinh Province currently has seven typical marine ecosystems with quite abundant biological and fishery resources. The province has also established some of the integrated multi-trophic aquaculture models (IMTA) that meet the criteria of sustainability and ability to effectively use wetland resources. To promote the existing strengths, Tra Vinh Province needs to invest and develop groups of solutions for exploiting, using biological, ecological and environmental resources in sustainable, rational way, highly adaptable to
climate change and sea-level rise.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T. (2020) “ECOLOGICAL APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR MARINE ECONOMY OF TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 80-84. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.406.
Section
Proceeding

References

[1] Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050.
[2] Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045.
[3] Quyết định 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[4] FAO. 1998. Integrated Coastal Area Management and Agriculture, Forestry and
Fisheries. FAO guidelines.
[5] MFF-IUCN 2014 Chương trình rừng ngập mặn cho tương lai.
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/mangroves-future-mff
[Truy cập ngày 25/12/2019].
[6] Quyết định 1513/QĐ-TTg 05/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
quy hoạch Khu kinh tế Định An.
[7] Bùi Nhật Quang. Một số vấn đề về biển và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 12, 2018.
[8] Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2016. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
cho Việt Nam. Nhà Xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.