REALITY OF APPLYING SOFT SKILLS AND SOLUTIONS FOR INTERGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Nam Thi Phuong Phan
Mai Thi Truc Pham
Thien Hoang Duy Nguyen

Abstract

The paper presents the survey results from 152 students from the first year to the fourth year on the situation of applying soft skills and solutions for integrating soft skills into teaching specialized knowledge at Tra Vinh
University. The results indicate that students of different training years have different concerns about soft skills. Besides, the survey results also show that the classroom environment is the initial choice of students that needs soft skills (over 60%). In terms of possibility of integrating soft skills, soft skills are gradually accumulated over
time of training since students study from the first to the fourth year. The survey results also present that the integration of soft skills into teaching will create more inspiration, make the class atmosphere more lively, make it easier for students to absorb the course content, give students more opportunities to practice soft skills. The objective of this paper is to provide information on the current situation of applying soft skills and propose some solutions to integrate soft skills into teaching specialized knowledge in order to develop potential, creation, professional skills, capacity in the community and the ability of labor market integration for graduated students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, N., Pham, M. and Nguyen, T. (2019) “REALITY OF APPLYING SOFT SKILLS AND SOLUTIONS FOR INTERGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT TRA VINH UNIVERSITY”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(2), pp. 235-242. doi: 10.35382/18594816.1.2.2019.176.
Section
Proceeding

References

[1] Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (Biên dịch). Cải
cách và xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo
phương pháp tiếp cận CDIO. Nhà Xuất bản Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2010.
[2] Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn
Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J.Gray, Hồ Tấn
Nhựt. Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp
ứng chuẩn đầu ra. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh; 2012.
[3] Phan Thị Phương Nam, Nguyễn Hoàng Duy Thiện,
Trầm Hoàng Nam. Áp dụng design thinking trong
giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO. Tạp chí Khoa
học Giáo dục Nghề nghiệp. 2018; 59:28-33.
[4] Trầm Hoàng Nam, Phan Thị Phương Nam. Vận dụng
mô hình học tập trải nghiệm của David A.Kolb vào
giảng dạy môn tin học ứng dụng cơ bản. Tạp chí Giáo
dục và Xã hội. 2019; số đặc biệt kỳ 1 tháng 4:96-100.
[5] Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phan Thị Phương Nam. Ý thức
rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên Trường Đại
học Trà Vinh. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 2019; 97(158):113-117.
[6] Ngân hàng Thế giới. Phát triển kĩ năng: Xây dựng
lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường
hiện đại ở Việt Nam (Báo cáo tổng quan). Trung tâm
Thông tin Phát triển Việt Nam, 63 Lí Thái Tổ, Hà Nội. 2014.
[7] Trường Đại học Trà Vinh. Quyết định Về việc quy
định KNM là học phần bắt buộc trong chương trình
đào tạo từ khóa 2012, áp dụng cho tất cả các bậc học
chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và
Đại học. 2013; 564/QĐ–ĐHTV.
[8] Lê Thị Hồng Hạnh. Kĩ năng mềm của sinh viên năm
cuối tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học An Giang. 2015; 5:55-64.