APPLYING PROJECT-BASED LEARNING METHOD TO MEET LEARNING OUTCOMES OF CDIO-BASED TRAINING PROGRAMS

Main Article Content

Khanh Ngoc Van Duong
Nhiem Ba Nguyen
Phuc Minh Nhan
C Thanh Vo
Nam Hoang Tram

Abstract

In the integration and development period, training students, which probably meets the urgent requirements of the companies, businesses in professional and soft skills, is becoming a challenge for all universities as well as for the teachers. To accomplish these requirements, CDIO-based training program not only requires students in criteria about knowledge, skills, and behaviors but also be an expert in the technical design process: conceive, design, implement and operate the systems in the entrepreneurial, social and environmental background. Therefore, how can students be skilled in both soft skills and specialist knowledge, but still meet the CDIO requirements? Based on these things, the authors propose solution to integrate soft skills into teaching specialized knowledge through project-basedbusiness method which helps students satisfy  specialized knowledge and soft skills directly related to future careers, and meet CDIO requirements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Duong, K., Nguyen, N., Nhan, P., Vo, C. and Tram, N. (2019) “APPLYING PROJECT-BASED LEARNING METHOD TO MEET LEARNING OUTCOMES OF CDIO-BASED TRAINING PROGRAMS”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(2), pp. 148-157. doi: 10.35382/18594816.1.2.2019.166.
Section
Proceeding

References

[1] Ngân hàng Thế giới. Báo cáo phát triển Việt Nam -
Phát triển kĩ năng: xây dựng lực lượng lao động cho
một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam. 2014.
[2] Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Lê Ngọc Quỳnh
Lam. Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến
vận hành. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM. 2014.
[3] CDIO Office - Chalmers University Of Technology. Vision of the CDIO-based education. 2019.
Available from http://www.cdio.org/cdio-vision. [Accessed 20th June 2019].
[4] Võ Văn Thắng. Tiếp cận CDIO để cải tiến chương
trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu
xã hội. Bài viết được trình bày tại: Hội nghị CDIO
toàn quốc. 2012; Đại học Quốc gia Tp. HCM.
[5] Huỳnh Văn Sơn. Thử nghiệm một vài biện pháp phát
triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên đại học sư
phạm. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm TPHCM. 2013; 50:66-77.
[6] Trung tâm Hỗ trợ Dạy và Học, Trường Đại học
Trà Vinh. Quản lí việc dạy và học kĩ năng mềm.
Truy cập từ https://tlc.tvu.edu.vn/knm [Ngày truy cập: 28/6/2019].
[7] Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường Đại học Trà
Vinh. Báo cáo công tác đoàn và phong trào sinh viên, học sinh. 2018.
[8] Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương
Hồng, Cao Thị Thặng. Dạy và học tích cực - Một số
phương pháp và kĩ thuật dạy học. Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm. 2010.
[9] Võ Phước Hưng, Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc
Mai. Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển
chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ thông tin
theo phương pháp tiếp cận CDIO. Tạp chí Khoa
học,Trường Đại học Trà Vinh. 2016; 23:33-41.
[10] Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê
Hồng. Phương pháp dạy học dự án – từ lí luận
đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm TPHCM. 2011; 28:3-10.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>