SOLUTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF INTEGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Nam Thi Phuong Phan
Dung Thi My Huynh

Abstract

This article analyzes essential conditions for integrating soft skills into teaching specialized knowledge. The data was surveyed on 529 college and university level students from  1st to 4th year of five faculties at Tra Vinh University. The results show that there are 401 students (76%) agreing that the number of a soft skills class with 15 to 25 students is appropriate; Besides, in order to organize students’ interest in learning soft skills and  learning effectively, teachers need to combine many methods and means: lectures, projectors, group activities,  pictures, photos, tables (rate of 46%) and organized outdoor classes account for 47%; teaching methods and teaching equipments relatively meet students’ learning needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, N. and Huynh, D. (2019) “SOLUTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF INTEGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT TRA VINH UNIVERSITY”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(2), pp. 60-66. doi: 10.35382/18594816.1.2.2019.156.
Section
Proceeding

References

[1] Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (Biên dịch). Cải
cách và xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo
phương pháp tiếp cận CDIO. Nhà Xuất bản Đại học
Quốc gia TP.HCM; 2010.
[2] Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn
Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J.Gray, Hồ Tấn
Nhựt. Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp
ứng chuẩn đầu ra. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia
TP.HCM; 2012.
[3] Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phan Thị Phương Nam. Ý
thức rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên Trường
Đại học Trà Vinh. Tạp chí Giáo dục và Xã hội.
2019;97(158):113-117.
[4] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Kĩ năng.
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_n%C4
%83ng#cite_note-1 [Ngày truy cập: 12/6/2019].
[5] Ban Biên tập Cổng thông tin Tư vấn
Hỗ trợ. Kĩ năng cứng và Kĩ năng mềm
– Bạn hiểu thế nào?. Truy cập từ:
https://sites.google.com/site/ngoaingutinhockinang
mem/ky-nang-mem-1/ky-nang-cung-va-ky-nangmem-ban-hieu-the-nao [Ngày truy cập: 12/6/2019].
[6] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Kĩ năng mềm.
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_n
%C4%83ng_m%E1%BB%81m [Ngày truy cập: 18/5/2019].
[7] Trường Đại học Trà Vinh. Quyết định về việc quy định
KNM là học phần bắt buộc trong chương trình đào
tạo từ khóa 2012, áp dụng cho tất cả các bậc học
chính quy từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học. 2013;564/QĐ-ĐHTV.
[8] Lê Thị Hồng Hạnh. Kĩ năng mềm của sinh viên năm
cuối tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí khoa học
Trường Đại học An Giang. 2015;5:55-64.
[9] Huỳnh Văn Sơn. Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm
của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố
Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2019;16(1):39-47.
[10] Phan Thị Phương Nam, Nguyễn Hoàng Duy Thiện,
Trầm Hoàng Nam, Nguyễn Khắc Quốc, Võ Thành C. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động
cơ học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Trà Vinh. 2018;31:39-48. Truy cập từ: Doi: 10.35382/18594816.1.31.2018.6 [Ngày truy cập: 9/5/2019].