ANALYSING INFLUENCE FACTORS ON TOURIST SATISFACTION ON ECOTOURISM IN BAC LIEU BIRD SANCTUARY

Main Article Content

Dua Viet Phan
Nhu Thi Huynh Phan

Abstract

This study conducted a survey of 150 tourists using questionnaire to analyze the factors affecting the tourist satisfaction on ecotourism in Bac Lieu Bird Sanctuary. Methods used in data analysis include descriptive statistics, Crobach’s Alpha test, exploratory factor analysis and linear regression analysis. Study results show that there are 6 factors affecting the satisfaction of tourists on ecotourism in Bac  Lieu Bird Sanctuary: Price of services Ecotourism resource; Technical material facilities and human resource; Infrastructure; Resources’s reserve and tramcar  system’s safety; Security safety and order.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, D. and Phan, N. (2021) “ANALYSING INFLUENCE FACTORS ON TOURIST SATISFACTION ON ECOTOURISM IN BAC LIEU BIRD SANCTUARY”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(45), pp. 19-29. doi: 10.35382/18594816.1.45.2021.845.
Section
Articles

References

[1] Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc
Liêu. Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bạc Liêu; 2015.
[2] Tribe J, Snaith T. From SERQUAL to HOLSAT:
holiday satisfaction in Varadero, Cuba. Tourism Management. 1998; 1925–34.
[3] Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Hồng Giang. Phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách
khi đến du lịch ở Kiên Giang. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 2011; 9b:85–96.
[4] Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Trương
Quốc Dũng. Đánh giá mức độ hài lòng của khách
nội địa đối với du lịch tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2011: 20a:199–209.
[5] Phan Thị Dang. Khảo sát mức độ hài lòng của du
khách nội địa tại một số điểm du lịch sinh thái Đồng
bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Cần Thơ. 2015; 36:105–113.
[6] Saunder M, Lewis P, Thornhill A. (Nguyễn Văn Dung
dịch). Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. Hà
Nội: Nhà Xuất bản Tài chính; 2011.
[7] Luck D.J, Rubin R. S (Phan Văn Thăng và cộng sự
dịch). Nghiên cứu Marketing. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Thống kê; 2005.
[8] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học
trong kinh doanh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động
Xã hội; 2011.
[9] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích
dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 2). Hà Nội: Nhà
Xuất bản Hồng Đức; 2008.
[10] Khánh Duy. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory
Factor Analysis) bằng SPSS. 2007; 1-24. Truy cập từ:
http://sdcc.vn/template/4569_AM08-L11V.pdf [Ngày
truy cập: 27/1/2021].
[11] Lê Minh Tiến. Phương pháp thống kê trong nghiên
cứu xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản
Trẻ; 2003.