CULTURAL VALUES OF THE VEGTETARIAN FESTIVAL IN TAM VU TOWN, CHAU THANH DISTRICT, LONG AN PROVINCE

Main Article Content

Thanh Ngoc Nguyen

Abstract

The Vegetarian Festival in Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province was born more than 100 years ago. The festival is organized by the local community to commemorate the heroic heroes, pray for the
dead spirits and for the peace of local residents. With the spirit of chiseling and opening up, the Vegetarian Festival maintains and develops beautiful cultural values that demonstrate the tradition of “being grateful to ancestors”, the patriotism, the solidarity, the community connection and the noble humanistic spirit, contributing to cultural goals for the socio-economic development of the locality. By combining two basic methods: (1) synthesizing, analyzing the written documents of relevant predecessors and (2) filed surveys,
expert and community interviews, this article focuses on evaluating the nature and value of the Vegetarian Festival from 2014 to present. The research initially shows that, despite the strong effects of the current industrialization and urbanization, the Vegetarian Festival in Tam Vu basically retains the tradition of decades ago, becoming a "cultural dialogue" channel between the current Tam Vu community and past traditions, between the people and local authorities, and between the local people. It is the value of “cultural dialogue” that is the resource and driving force to help this festival be preserved and developed until today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T. (2020) “CULTURAL VALUES OF THE VEGTETARIAN FESTIVAL IN TAM VU TOWN, CHAU THANH DISTRICT, LONG AN PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(41), pp. 45-57. doi: 10.35382/18594816.1.41.2020.643.
Section
Articles

References

[1] Lương Văn Hy, Trương Huyền Chi. Thương thảo để
tái lập và sáng tạo “truyền thống”: Tiến trình tái cấu
trúc lễ hội cộng đồng tại một làng Bắc Bộ. Trong
Những thành tựu nghiên cứu bước đầu của Khoa
Nhân học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
2012.
[2] Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Nguyệt. “Xác bướm
hồn sâu”: Chuyển đổi hình thức tín ngưỡng ở cộng
đồng người Hẹ vùng Bửu Long (Biên Hòa, Đồng
Nai). Tạp chí Văn hóa Dân gian. 2018; 1(175):16–
28.
[3] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định số
4205/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2014 về việc công
bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hà Nội; 2014.
[4] Sở Văn hóa – Thông tin Long An. Tham luận về
Lễ hội Làm chay ở Tầm Vu. Trong Kỉ yếu Hội thảo
Chuyên đề về việc cưới – việc tang – lễ hội tỉnh Long
An. Long An; 1999.
[5] Kỳ Đức. Góp phần tìm hiểu thêm về lễ hội Làm chay
ở Đình thần Dương Xuân Hội, thị trấn Tầm Vu, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An. Tạp chí Nguồn sáng Dân
gian. 2003; 4:52–61.
[6] Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Long An.
Lễ hội Làm chay Đình Dương Xuân Hội (huyện Châu
Thành, tỉnh Long An). Long An; 2004.
[7] Phương Thảo. Lễ hội Làm Chay ở Tầm Vu, huyện
Châu Thành. Tạp chí Thế giới di sản. 2010; 10:24–
25.
[8] Nguyễn Xuân Hồng. Lễ hội truyền thống của người
Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long – Vấn đề bảo tồn
và phát huy. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông
tin; 2014.
[9] Phan Thị Yến Tuyết. Nghi lễ cầu siêu – cầu an trong
cộng đồng các dân tộc tại Nam Bộ. Tạp chí Nghiên
cứu Tôn giáo. 2005; 4:17–28.
[10] Nguyễn Thị Nguyệt. Miếu thờ và lễ hội Làm chay ở
Biên Hòa. Đồng Nai: Nhà Xuất bản Đồng Nai; 2015.
[11] Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành.
Bộ máy hành chính Thị trấn Tầm Vu, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Long An. Truy cập từ:
https://chauthanh.longan.gov.vn/Lists/
BoMayHanhChinh/DispForm.aspx?ID=4 [Ngày truy
cập: 24/8/2020].
[12] Seligman, Adam B, Weller Robert P. Pluralism –
Ritual, Experience, and Ambiguity. Oxford University
Press; 2012.
[13] Huỳnh Quốc Thắng. Lễ hội dân gian ở Nam Bộ. Hà
Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin; 2013.