VOCATIONAL TRAINING FOR YOUNG PEOPLE – SOLUTION OF TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER FOR DEVELOPING MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Men Thi Nguyen

Abstract

This paper analyzes the situation of vocational training providing human resources for developing marine economy in Tra Vinh Province. Accordingly, the
implementation of vocational training development strategy is a prompt solution to create a technical competence labor force in rural and fishing areas, which contributes to the marine economic labor market. The research results show that the effective use of financial resources from the projects, along with the strategic and synchronized investment in vocational training for rural people, fishermen of Tra Vinh Province. Thereby, the paper proposes some solutions to take advantage of favorable conditions, overcome difficulties, combine various forms of training, and coordinate with many domestic and external agencies, organizations for developing vocational training associated with the development of marine economy in order to meet the requirements of the international integration context nowadays.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, M. (2020) “VOCATIONAL TRAINING FOR YOUNG PEOPLE – SOLUTION OF TECHNOLOGY APPLICATION AND TRANSFER FOR DEVELOPING MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 203-210. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.419.
Section
Proceeding

References

[1] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tổng điều tra dân số; 2019.
[2] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2050; 2009.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng; 2018.
[4] C.Mác và Ph.Ăng-ghen. Toàn tập (tập 4, tập 6). Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị
Quốc gia; 1995.
[5] Phạm Văn Quang. Kinh tế biển ở Vùng Tây Nam của Việt Nam trong điều kiện hội
nhập quốc tế [Luận án Tiến sĩ]. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 2019.
[6] Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Báo cáo kết quả thực hiện
công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; 2018.
[7] Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Báo cáo kết quả thực hiện
chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015 – 2018 trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh; 2018.
[8] Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình thực hiện
Chiến lược phát triển nghề thời kì 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 2019.
[9] Đặng Thị Thanh Quyên. Đào tạo nghề – Giải pháp chuyển giao công nghệ để phát
triển kinh tế của tỉnh Bến Tre. Kỉ yếu Hội thảo “Các trường đại học kĩ thuật với hoạt
động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh Bến Tre”. Nhà Xuất bản Khoa học
Kỹ thuật. 2019; tr. 610-618.