POTENTIAL AND SOLUTIONS FOR TRA VINH TOURISM DEVELOPMENT ASSOCIATED WITH THE SEA

Main Article Content

Tai Thua Phat Nguyen
Phuc Minh Nhan
Khanh Ngoc Van Duong

Abstract

Vietnam has a favorable strategic geographic position on the sea. In particular, Tra Vinh is a province with a coastline of 65 km that brings many favorable
conditions for the province in exploiting the marine economy, which includes marine tourism. Tra Vinh Province has great potential in developing marine tourism with natural landscapes such as sand dunes, mangroves, primeval forests, along with traditional sea festivals and craft villages. However, the inherent potential and advantages of the province have not been effective in tourism. In this paper, on the basis of analyzing and assessing the potential of marine resources, the authors propose some solutions for developing marine tourism to become a key economic sector of the province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T., Nhan, P. and Duong, K. (2020) “POTENTIAL AND SOLUTIONS FOR TRA VINH TOURISM DEVELOPMENT ASSOCIATED WITH THE SEA”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(4), pp. 159-167. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.414.
Section
Proceeding

References

[1] Đề án Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020. Truy cập từ:
http://itdr.org.vn [Ngày truy cập 09/12/2019].
[2] Du lịch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Truy cập
từ: http://www.vietnamtourism.gov.vn [Ngày truy cập 19/11/2019].
[3] Tiềm năng và thế mạnh của du lịch Trà Vinh. Truy cập từ:
https://www.dulichtravinh.com.vn [Ngày truy cập 12/11/2019].
[4] Niên giám Thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2018. Truy cập từ:
https://niengiamthongke.com/sach/sanpham/nien-giam-thong-ke-tinh-tra-vinh-2018-
2019/ [Ngày truy cập 11/11/2019].
[5] Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh quý III và 09 tháng đầu năm 2019.
Truy cập từ: http://thongketravinh.vn/ [Ngày truy cập 20/11/2019].
[6] Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
về phê duyệt "Đề án phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng
đến năm 2020".
[7] Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về
“Thực hiện nhiệm vụ giải pháp đột phá phát triển du lịch năm 2018 và những năm tiếp theo”.
[8] Danh mục dự án kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Trà Vinh. Truy cập từ:
https://www.travinh.gov.vn [Ngày truy cập 12/11/2019].
[9] Dự án kêu gọi đầu tư. Truy cập từ: https://www.dulichtravinh.com.vn/index.php/duan-keu-goi-dau-tu/ [Ngày truy cập 16/11/2019].