EVALUATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL EFFICIENCY OF THE GIANT FRESHWATER PRAWN Macrobrachium rosenbergii CULTURE IN COCONUT PLANTATION DITCH IN THANH PHU DISTRICT, BEN TRE PROVINCE, VIETNAM

Main Article Content

Huong Kim Huynh
Truc Thi Thanh Phan
Nhi Thi Hong Nguyen
Toan Thanh Diep
Day Van Pham
Son Phuoc Lai
Nam Khanh Ho
Nguyen Thi Binh Pham
Hieu Chi Phan
Tan Van Lam

Abstract

The study was conducted from June to December 2021 to assess the technical – financial aspect and the existing advantages and difficulties of the giant freshwater prawn culture in coconut garden ditch culture by interviewing 32 farming households in Thanh Phu district, Ben Tre Province. The study results showed that the average area for each ditch was 0.38 ± 0.29 ha, with density stocking 4.15 ± 1.21 PL/m2. For prawns were harvested after over 8 months, the prawn yield was 421.08 ± 172.21 ton/ha/crop, the profit was 34.02 ± 14.02  million VND/ha/crop and the benefit ratio was 1.33 ± 0.56 times. The yield and the profits were affected by density stocking and nursing survival rate. Besides the advantages of labor resources, natural conditions, and  ease and less risk of giant freshwater prawn culture; however, the system currently faces many difficulties, such as lower nursing survival rate, unguaranteed quality, and quantity of postlarvae, salinity intrusion, unstable
product market. Therefore, in order to contribute to sustainable aquaculture development, the necessary solutions include (1) providing high quality and quantity of postlarvae; (2) using settling ponds to have active water; (3) building and improving infrastructure, and irrigation systems to prevent salinity intrusion; and (4) finding the product market.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Huynh H, Phan T, Nguyen N, Diep T, Pham D, Lai S, Ho N, Pham N, Phan H, Lam T. EVALUATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL EFFICIENCY OF THE GIANT FRESHWATER PRAWN Macrobrachium rosenbergii CULTURE IN COCONUT PLANTATION DITCH IN THANH PHU DISTRICT, BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. journal [Internet]. 28Dec.2022 [cited 2Apr.2023];12(49):97-05. Available from: http://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/1444
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Trần
Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Dương Nhựt Long. Giáo
trình Nuôi trồng thủy sản. Cần Thơ: Nhà Xuất bản
Đại học Cần Thơ; 2014.
[2] Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Bến Tre. Năm 2019, huyện Thạnh Phú thả nuôi
hơn 900 triệu con tôm giống. 2019. Truy cập từ:
http://btusta.vn/tin-tuc/1811/nam-2019-huyen-thanhphu-tha-nuoi-hon-900-trieu-con-tom-giong. [Ngày
truy cập 5/9/2022].
[3] Tổng cục Thủy sản. Bến Tre: tổng diện tích
nuôi trồng thủy sản từ đầu năm 2021 đến nay
ước đạt 45.503 ha, đạt 96,81% so với kế hoạch
năm, giảm 35,6% so cùng kỳ. 2021. Truy cập từ:
https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/nu%C3%B4itr%E1%BB%93ng-th%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/doc-tin/016261/2021-09-15/bentre-tong-dien-tich-nuoi-trong-thuy-san-tu-dau-nam-
2021-den-nay-uoc-dat-45503-ha-dat-9681-so-voi-kehoach-nam-giam-356-so-cung-ky. [Ngày truy cập
12/9/2022].
[4] Nguyễn Thanh Phương, Trương Quốc Phú, Nguyễn
Văn Thường, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải,
Trần Hồng Nguyên và cộng sự. Nghiên cứu phát triển
mô hình nuôi tôm ruộng lúa tỉnh Trà Vinh (Báo cáo
khoa học). Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ;
2002.
[5] Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Trần Thị
Thanh Hiền, Marcy N. Wilder. Nguyên lý và kỹ thuật
sản xuất giống tôm càng xanh. Thành phố Hồ Chí
Minh: Nhà Xuất bản Nông nghiệp; 2003.
[6] Dương Nhựt Long. Thực nghiệm xây dựng mô hình
nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
thâm canh trong ao đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long
An. Trong Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh Long An.
2003.
[7] Lê Quốc Việt. Điều tra hiện trạng và và thực
nghiệm nuôi tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii trong ao đất với mật độ khác nhau ở tỉnh Vĩnh
Long [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Cần Thơ.
2005.
[8] Dương Nhựt Long, Đặng Hữu Tâm, Trần Văn Hận.
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii) trong ao đất tại tỉnh Long An. Tạp chí
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số đặc biệt,
chuyên đề Thủy sản. 2006;2: 134–143.
[9] Dương Nhựt Long, Đặng Hữu Tâm. Thực nghiệm xây
dựng mô hình nuôi tôm càng xanh Macrobrachium
rosenbergii thâm canh trong ao đất tại huyện Mỏ Cày,
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong Báo cáo tổng
kết đề tài cấp tỉnh Bến Tre. 2006.
[10] Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương. Ảnh hưởng
kích cỡ giống lên năng suất tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) nuôi trong mương vườn ở Vĩnh
Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số
đặc biệt, chuyên đề Thủy sản. 2006;2: 144–149.
[11] Trịnh Hoàng Hảo. Khảo sát hiện trạng và thực
nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre [Luận
văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Cần Thơ; 2011.
[12] Võ Hoàng Liêm Đức Tâm. Ảnh hưởng của các loại
thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm
càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) nuôi trong mương vườn dừa tỉnh Bến Tre [Luận văn Thạc sĩ].
Trường Đại học Cần Thơ; 2016.
[13] Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương. Thống kê đa
biến ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Cần Thơ:
Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ; 2016.
[14] Phan Hải Đăng, Dương Nhựt Long, Lam Mỹ Lan.
Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm càng
xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong mương vườn
dừa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ số đặc biệt, chuyên đề
Thủy sản. 2014: 86–94.
[15] Huỳnh Kim Hường, Lai Phước Sơn, Lê Quốc Việt,
Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Ngọc Hải. Ảnh hưởng của
độ mặn lên chu kỳ lột xác, sinh sản và tăng trưởng
của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2015;38(1):
35–43.