FACTORS INFLUENCING CUSTOMER’S UNSCURED BORROWING DECISIONS AT FINANCIAL COMPANIES IN TRA VINH CITY, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM

Main Article Content

Anh Thu Vo Ngoc
Thuy Ngan Kim Ho
Thanh Tung Diep

Abstract

This case study investigates the factors influencing customers’ unsecured loan decisions at financial institutions in Tra Vinh City. By collecting primary data from 224 customers in need of loans in Tra Vinh City and using
quantitative data analysis methods, the study discovered five factors influencing customers’ unsecured loan decisions at financial institutions in Tra Vinh City: service quality, lending policy,  consumer behavior, financial situation, and subjective standards, respectively. The authors propose policy implications based on the research
findings to improve credit quality in Tra Vinh City.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vo Ngoc, A. T., Kim Ho, T. N. and Diep, T. T. (2022) “FACTORS INFLUENCING CUSTOMER’S UNSCURED BORROWING DECISIONS AT FINANCIAL COMPANIES IN TRA VINH CITY, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 11(48), pp. 24-32. doi: 10.35382/tvujs.11.48.2022.1106.
Section
Articles

References

[1] Học viện Tài chính. Vai trò của tín dụng trong
nền kinh tế thị trường. 2018. Truy cập từ:
https://hocvientaichinh.com.vn/vai-tro-cua-tindung-trong-nen-kinh-te-thi-truong.html [Ngày truy
cập: 19/06/2022].
[2] Nguyen Hong Ha. Individual customers’ access to
credits at commercial banks in Viet Nam: The case
of Tra Vinh Province. Journal of Asian Finance,
Economics and Business. 2020; 7(9): 371–376.
[3] Nguyen Hong Ha, Trinh To Lien. Factors influencing
family business decision for borrowing credit from
commercial banks: Evidence in Tra Vinh Province,
Viet Nam. Journal of Asian Finance, Economics and
Business. 2019; 6(2); 119–122.
[4] Phan Thị Út Châu, Trần Kiều Nga, Nguyễn Đức
Thanh, Nguyễn Huỳnh Thanh và Nguyễn Năng Phúc.
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Hậu Giang. Tạp chí
Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường
Đại học Tây Đô. 2020; 10: 83–98.
[5] Lương Trung Ngãi, Phạm Văn Tài. Các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng
cá nhân tại BIDV Trà Vinh. Tạp chí Tài chính.
2019. Truy cập từ: https://tapchitaichinh.vn/nganhang/cac-nhan-to-anh-huong-den-quyet-dinh-vayvon-cua-khach-hang-ca-nhan-tai-bidv-tra-vinh-
302726.html#:˜:text=K%E1%BA%BFt%20qu%E1
%BA%A3%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB
%A9u%20cho%20th%E1%BA%A5y%2C%20c%C3
%B3%206%20nh%C3%A2n%20t%E1%BB%91,vi
%C3%AAn%20c%C3%B3%20t%C3%A1c%20%C4
%91%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BA%BFn
[6] Nguyễn Thế Danh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng
đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân
đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Thịnh
Vượng [Luận văn thạc sĩ]. Trường Đại học Kinh tế;
2017.
[7] Trần Ái Kết, Thái Thanh Thoảng. Nghiên cứu các
yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở
ngân hàng thương mại của hộ gia đình trên địa bàn
thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Cần Thơ. 2013;28: 26–32.
[8] Fatah N. A. J. I. Factors affecting customers’ decision
for taking out bank loans: A case of Sulaymaniyah
city commercial banks [Master thesis]. Near East
University; 2018.
[9] Witnyana I. B. G., Sudiksa I. B. Pengaruh Sikap
dan Norma Subyektif Terhadapt Niat Nasabah Dalam
Memilih Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Permata
Cabang Denpasar. E-Jurnal Manajemen. 2014;3(5):
1285–1299.
[10] Del-Río A., Young G. The determinants of unsecured
borrowing: evidence from the British Household
Panel Survey. Bank of England Working. 2005;263.
Truy cập từ: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.824164.
[11] Pastrapa E., Apostolopoulos C. Estimating determinants of borrowing: Evidence from Greece. Journal
of Family and Economic Issues. 2014;36(2): 210–223.
[12] Frangos C. C, Fragkos K. C, Sotiropoulos I,
Manolopoulos G, Valvi A. C. Factors affecting customers’ decision for taking out bank loans: A case of
Greek customers. Journal of Marketing Research & Case Studies. 2020; 2012(2012): 1–16.
[13] Manrique J, Ojah K. Credits and non-interest rate
determinants of loan demand: a Spanish case study.
Applied Economics. 2004;36(8): 781–791.
[14] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học
trong kinh doanh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Tài chính; 2013.
[15] Greene W.H. Econometric Analysis. 5th ed. Upper
Saddle River, New Jersey: Prentice; 2003.