Số cũ

Số 18 - 6.2015 Phát hành tháng: 06.2015

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 18, Tháng 6.2015

Số 17 - 3.2015 Phát hành tháng: 03.2015

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 17, Tháng 3.2015

Số 16 - 12.2014 Phát hành tháng: 12.2014

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 16, Tháng 12.2014

Số 15 - 9.2014 Phát hành tháng: 09.2014

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 15, Tháng 9.2014

Số 14 - 6.2014 Phát hành tháng: 06.2014

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 14, Tháng 6.2014

Số 13 - 3.2014 Phát hành tháng: 03.2014

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 13, Tháng 3.2014

Số 12 - 3.2014 Phát hành tháng: 03.2014

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 12, Tháng 3.2014

Số 11 - 12.2013 Phát hành tháng: 12.2013

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 11, Tháng 12.2013

Số 10 - 9.2013 Phát hành tháng: 09.2013

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 10, Tháng 9.2013

Số 9 - 6.2013 Phát hành tháng: 06.2013

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 9, Tháng 6.2013

Số 8 - 3.2013 Phát hành tháng: 03.2013

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 8, Tháng 3.2013

Số 7 - 12.2012 Phát hành tháng: 12.2012

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 7, Tháng 12.2012