Số 32 - 12.2018

Bìa Tạp chí Số: 32 Tải về
Số 32 - 12.2018
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
I. Szalay, I. Barta, A. Emodi, G. Koppany, T.N. Lan Phuong, K.D.T. Dong Xuan, R.K. Kovacs, G. Babay, F.A. Berenyi, A. Dobos, L. Gall, F. Kanya, L. Kobolkuti, E. Mateffy, Zs. Rakossy
44
Phạm Bảo Nguyên, Mã Thái Hòa, Phạm Thị Cẩm Duyên
68

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 32, Tháng 12.2018