EVALUATING THE CONTRIBUTION OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ON AGRICULTURAL GROWTH IN AN GIANG PROVINCE

Main Article Content

Tan Van Truong

Abstract

By the growth regression approach, the research has identified that the investment capital contributed 1,939 and agricultural labor contributed 1,291 to the agricultural growth of An Giang province. More specifically, the contribution of TFP (Total Factor Productivity) to the agricultural growth in the period 2000 - 2004 was averagely 0,11%, in 2005 - 2010 was -5,03%, and in period 2011 - 2016 was 0,81%. The total factor productivity contributed to the agricultural growth slowly. In order to raise the contribution of TFP, the research represents 05 solutions including the increase of the effectiveness of using the investment capital, the increase of the quality of labor, the application of the science and technology into agricultural production, agriculturalrestructuring, and the increase of  agricultural demand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Truong, T. (2018) “EVALUATING THE CONTRIBUTION OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ON AGRICULTURAL GROWTH IN AN GIANG PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(29), pp. 29-37. doi: 10.35382/18594816.1.29.2018.30.
Section
Articles

References

[1] Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Kế hoạch triển khai
thực hiện chương trình đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động,
sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai
đoạn 2016 - 2020; 2017.
[2] Cục Thống kê tỉnh An Giang. Thông báo tình hình
kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2016; 2016.
[3] Solow R. A contribution to the theory of economic
growth. The Quarterly Journal of economics II.
1956;70(1):65–94.
[4] Shih-Hsun Hsu, Ming-Miin Yu, Ching-cheng Chang.
An analysis of total factor productivity growth in
China’s agricultural sector. Paper prepared for presentation at the Americ an Agricultural Economics
Association Annual Meeting. 2003 July;p. 27–30.
Montreal, Canada.
[5] Cassiano Bragagnolo, Humberto F S Spolador, Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros. Regional Brazilian Agriculture TFP analysis: A stochastic frontier
analysis approach. EconomiA selecta Brasilia (DF).
2010;11(4):217–242.
[6] Arpita Ghose, Debjani Bhattacharryya. Total factor
productivity growth and its determinants for west
Bengal Agriculture. Asian Journal of Agriculture and
Development. 2011;8(1):39–56.
[7] Waleerat Suphannachart, Peter Warr. Total Factor
Produc tivity in Thai Agriculture. RE Working Paper.
2010 April;2553/1.
[8] Cù Chí Lợi. Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt
Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 2008;336:3–9.
[9] Đặng Thuỳ Dung. Đánh giá chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam theo yếu tố đầu vào và đầu ra. Tạp
chí kinh tế và dự báo. 2015;7:18–20.
[10] Đỗ Văn Xê, Nguyễn Hữu Đặng. Đóng góp của TFP
trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang giai
đoạn 2001 - 2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Cần Thơ. 2017;50:1–8.
[11] Cục Thống kê tỉnh An Giang. Niên giám thống kê.
TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thanh Niên; 2016.
[12] Tăng Văn Khiêm. Tốc độ tăng năng suất các nhân
tố tổng hợp phương pháp tính và ứng dụng. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Thống kê; 2005.