EFFECTS OF PROBIOTICS ON EFFICIENCIES OF FEED USE AND SLAUGHTER CHARACTERISTICS OF 0-8 WEEK-AGE AC BROILERS

Main Article Content

Hung Thai Lam
Quy Hoang Nguyen

Abstract

A feeding experiment was carried  out in a randomly completed design with threetreatments to be three supplementary levels of probiotics (0%; 1%; 3%), and three replicates of ten birds for each in order to evaluate effects of added probiotics on efficiencies of feed use and slaughter characteristics. Birds were  vaccinated against Newcastle, bird flu, Gumboro, and chicken pox. Feed and water were supplied in adlibitum in all treatments. One male and one female for each experimental unit were slaughtered at the finishing trial. Results showed that supplementing 3% probiotics caused birds to increase their bodyweight gain differently compared to the control treatment at 4.33 and 3.77 g/bird/day in 0-4 week-age period; 6.14 and 5.18 g/bird/-day in 5-8 week-age period. In addition, when 3% probiotics was added, resulted in decreasing birds’ FCR significantly from 2.577 to 2.016; influencing on carcass ratio, thigh, and breast weight; however, it did not affect feed intake, birds’ FCR of 0-4 week-age period, breast and thigh ratio, spleen, heart, and liver weight.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lam, H. and Nguyen, Q. (2018) “EFFECTS OF PROBIOTICS ON EFFICIENCIES OF FEED USE AND SLAUGHTER CHARACTERISTICS OF 0-8 WEEK-AGE AC BROILERS”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(29), pp. 59-63. doi: 10.35382/18594816.1.29.2018.33.
Section
Articles

References

[1] Trần Thị Mai Phương, Lê Thị Biên. Kỹ thuật chăn
nuôi gà đặc sản (gà Ác, gà H’Mông). Hà Nội: Nhà
Xuất bản Nông nghiệp; 2007.
62
[2] Trần Thị Mai Phương. Nghiên cứu khả năng sinh
sản, sinh trưởng và phẩm chất thịt của giống gà Ác
[Luận án Tiến Sĩ]. Viện Chăn nuôi; 2004.
[3] Tortuero F, Fernandez E. Effects of inclusion of
microbial cultures in barley-based diets fed to laying
hens. Animal Feed Science Technology. 1995;53:255–
265.
[4] Fumiaki A, Norio I. Effects of administration of Bifidobacteria and Lactic acid Bacteria to newborn calves
and piglets. Journal Dairy Science. 1995;78:2838–
2846.
[5] Edens FW, Parkhurst CR, Casas IA, Dobrogosz WJ.
Principles of ex vivo competitive exclusion and in
vivo administration of Lactobacillus reuteri. Poultry
Science. 1997;76:179–196.
[6] Lê Thanh Bình, Phạm Thị Ngọc Lan, Yoshimi Benno.
Tác dụng tăng trưởng đối với gia cầm của chế phẩm
vi sinh vật PRO 99. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị
Công nghệ Sinh học toàn quốc; 1999.
[7] Alkhalf A, Alhaj M, Al-homidan I. Influence of
probiotic supplementation on blood parameters and
growth performance in broiler chickens. Saudi Journal Biology Science. 2010;17:219–225.
[8] Trịnh Công Thành, Phạm Thị Hiên. Bước đầu nghiên
cứu tạo dòng gà Ác. Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên
cứu khoa học; 2008. Sở Khoa học Công nghệ Thành
phố Hồ Chí Minh.
[9] Vanbelle M, Teller E, Focant M. Probiotics in animal
nutrition: A review. Arch. Animal Nutrition Berlin.
1990;7(40):543–567.
[10] Lã Văn Kính. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong
công nghệ sản xuất thức ăn gia súc và vai trò của
probiotic đối với sức khỏe động vật. Báo cáo khoa
học, Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ;
1998. Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí
Minh.
[11] Saxelin M, Lactobacillus GG. A human probiotics
strain with thorough clinical documentation. Food
Reviews International. 1997;13(2):293–313.
[12] Tuomola EM, Ouwehand AC, Salminen S J. Human
ileostomy glycoproteins as a model for small intestinal
mucus to investigate adhesion of probiotics. Lett
Applied Microbiology. 1999;28(3):159–63.
[13] Compant S, Duffy B, Nowak J, Clément C, Barka EA.
Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol
of plant diseases: principles, mechanisms of action,
and future prospects. Applied and Environmental
Microbiology. 2005;71(9):4951–4959.
[14] Lương Đức Phẩm. Các chế phẩm sinh học dùng trong
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Nông nghiệp; 2007.
[15] Trần Thị Thu Thủy. Khảo sát tác dụng thay thế KS
của probiotic trong phòng ngừa tiêu chảy do E. coli
trên heo con [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học
Nông lâm TP. HCM; 2003.
[16] Lê Thị Thúy, Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Thị
Hồng Hạnh. Khảo sát thành phần và chất lượng thịt
gà H’Mông và gà Ri ở 14 tuần tuổi. Tạp chí Khoa
học Công nghệ Chăn nuôi. 2010;25(9):8–13. Viện
chăn nuôi.
[17] Minitab. Minitab Reference Manual. PC Version,
Release 13.2. Minitab Inc., State College, PA; 2000.
[18] Ohhira I. Dr Ohhira’s probiotic 12 plus;
2000. Available from: http://www.buyprobiotic-
12pluscheap.com/pro_biotics_research.html
[Accessed Feb 1st 2018].
[19] National Research Council. Nutrient Requirements of
Poultry. 9th ed. National Academy Press. Washington, DC; 1994.
[20] Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương
Duy Đồng. Thức ăn và dinh dưỡng động vật. Nhà
Xuất bản Nông nghiệp; 2002.
[21] Radfar M, Parviz F. The role of probiotic and source
of lactose as feed additives on performance and gut
improvement in broilers. Asian jourmal of Animal
and Veterinary. 2008;3(3):179–182.
[22] Phùng Đức Tiến, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn
Thị Mười, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Kim Oanh,
Đỗ Thị Sợi, et al. Khả năng sản xuất của tổ hợp lai
giữa gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa. Tạp chí
Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 2010;24(6):17–23.
[23] Mohan B, Kadirvel R, Natarajan M, Bhaskaran M.
Effect of probiotic supplementation on growth, nitrogen utilization and serum cholesterol in broilers.
British Poultry Science. 1996;37:395–401.
[24] Shareef AM, , Al-Dabbagh ASA. Effect of probiotic (Saccharomyces cerevisiae) on performance of
broiler chicks. Iraqi Journal Veterinary Science.
2009;2(1):23–29.
[25] Ramesh R, Kuenzel WJ, Buntin JD, Proudman JA.
Indentification of growth –hormone and prolactincontaining neurons within the avian brain. Cell Tissue
Research. 2000;299:371–383.
[26] Nawaz MAH, Rauf S, Catanante G, Nawaz G,
Nunes G, Marty JL, et al. One step assembly of
thin films of carbon nanotubes on screen printed
interface for electrochemical aptasensing of breast
cancer biomarker. Sensors. 2016;16:1651–1660.
[27] Khaksefidi A, Rahimi SH. Effect of probiotic inclusion in the diet of broiler chickens on performance,
feed efficiency and carcass quality. Asian-Australisian
Journal Animal Science. 2005;18:1153–1156.
[28] Abdel-Raheem SM, Abd-Allah SMS. The effect
of single or combined dietary supplementation of
mannanoligosacharide and probiotics on performance
and slaughter characteristics of broilers. International
Journal Poultry Science. 2011;10(11):1153–1156.
[29] Phùng Đức Tiến, Nguyễn Thị Mười, Đỗ Thị Sợi, Lê
Thị Hiền, Nguyễn Duy Điều. Nghiên cứu khả năng
sản xuất và chất lượng thịt của con lai giữa gà Ai
Cập với gà Thái Hòa Trung Quốc. Tạp chí Khoa học
Công nghệ Chăn nuôi. 2007;5:7–14.
[30] Khan AS, Khalique A, Pasha TN. Effect of dietary
supplementation of various levels of fermacto on the
performance of broiler chicks. International Journal
Agriculture Biology. 2000;2(1-2):32–33.