IMPROVING NUTRIENT FORMULATION FOR CULTURE OF (Spirulina platensis) TO REPLACE THE TRADITIONAL ZARROUK IN TERMS OF ECONOMIC ASPECT IN TRA VINH

Main Article Content

Oanh Hoang Duong

Abstract

This study aims to find an improved nutrient formulation for culturing spirulina (Spirulina platensis) from the traditional formulation (Zarrouk). Experiments are applied in outside condition with simple transparent plastic cover combined with black camo netting. The first experiment tested the efficiency of 25% Zarrouk
+ iodine formulation and the second experiment was applied fully Zarrourk formulation. The result shows that the first experiment reached 37.42 ± 3.881 cells/ml with total biomass approaches 643.3 ± 80.2 (g /0.5 m3). The second experiment reachs 43.422 ± 3.845 cells/ml with average biomass of ∼ 791.7 ± 52 (g/0,5 m3) with (P-value < 0,05). In conclusion, the improved nutrient formulation with original 25% Zarrouk adding iodine which contributes to improve Spirulina culture effectiveness in economic aspect which decreases expenses up to 75% as compared to Zarrourk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Duong, O. (2018) “IMPROVING NUTRIENT FORMULATION FOR CULTURE OF (Spirulina platensis) TO REPLACE THE TRADITIONAL ZARROUK IN TERMS OF ECONOMIC ASPECT IN TRA VINH”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(29), pp. 53-58. doi: 10.35382/18594816.1.29.2018.32.
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Hữu Thước. Công nghiệp nuôi trồng và sử
dụng tảo Spirulina [Đề tài cấp Nhà nước]. Viện Công
nghệ Sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam; 1980.
[2] Nguyễn Đức Lượng. Vi sinh vật học công nghiệp.
Công nghệ vi sinh tập II, Trường Đại học Bách Khoa,
Đại học Quốc gia TP.HCM; 2002.
[3] Đặng Thị Men. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ
ánh sáng và môi trường dinh dưỡng lên sinh trưởng
của quần thể tảo Spirulina platensis nuôi trong nước
mặn ở điều kiện phòng thí nghiệm [Luận văn tốt
nghiệp]. Trường Đại học Nha Trang; 2013.
[4] Đặng Xuyến Như. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các
chế phẩm giàu dinh dưỡng và giàu hoạt tính sinh học
từ nguồn vi tảo để phục vụ cho dinh dưỡng người và
động vật [Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Hà Nội]. Trường
Đại học Nha Trang; 1995.
[5] Safak S C, E Koru, S Cirik. Effect of temperature and
nitrogen concentration on the growth and lipid content of Spirulina platensis and biodiesel production.
Aquacuture International. 2017;25:1485–1493.
[6] Lê Quỳnh Hoa. Khảo sát việc thay thế hàm lượng
NaHCO3 bằng NaCl trong môi trường nuôi trồng tảo
Spirulina platensis. Trường Cao đẳng Kinh tế - Công
nghệ TP.HCM; 2013.
[7] Phạm Thị Kim Ngọc. Nuôi Spirulina platensis bằng
nước biển ở quy mô phòng thí nghiệm và ứng dụng
trong chế biến thực phẩm. vol. 3. Thông tin Khoa
học Công nghệ, Sở Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp
các hội KH & KT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 2013:
11-13.
[8] Richmond A, Becker W. Technological aspects of
mass cultivation-ageneral outline. In: A Richmond,
editor. Algae Mass culture. Boca Raton: CrC Press;
1986. p. 245–263.
[9] Bùi Thị Ngọc Bích. Khảo sát một số phương pháp
tăng sinh khối tảo Spirulina plantensis quy mô phòng
thí nghiệm [Luận văn tốt nghiệp]. Trường Đại học
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; 2006.
[10] Vonshak A, Tomaselli L. Arthrospira (Spirulina):
systematics and ecophysiology. In: Whitton B A,
Potts M, editors. Ecology of Cyanobacteria. Kluwer,
The Netherlands. Boca Raton: CrC Press; 2000. p.
505–523.
[11] Trần Văn Tựa. Ảnh hưởng của pH môi trường
lên quang hợp của tảo Spirulina platensis. Vấn đề
nguồn Cacbon cho quang hợp. Tạp chí Sinh vật học.
1993;15(1):15–17.
[12] Goksan. The Growth of Spirulina platensis in Different Culture Systems Under Greenhouse Condition.
Turkish Journal of Biology. 2007;31(1):47–52.